Przedruki

 

Szukaj

dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ

Piotr Bylica

 

 

email-ikonawebsite-ikona

 


Profesor uczelni w Instytucie Filozofii. Współzałożyciel i były przewodniczący Zielonogórskiej Grupy Lokalnej 'Nauka a Religia'. W 2001 roku napisał pracę magisterską pt. "Rola faktów w powstawaniu teorii naukowych na przykładzie rewolucji kopernikańskiej" (promotor prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, recenzent prof. dr hab. Ryszard Palacz), a w roku 2006 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie dysertacji Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w nauce (promotor prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski; recenzenci prof. dr hab. Andrzej Bronk (KUL), prof. dr hab. Adam Grobler (UO)). Obecnie redaktor tematyczny sekcji Nauka a Religia w internetowym czasopismie Filozoficzne Aspekty Genezy. Członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W roku 2013 w konkursie OPUS5 uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego pt. "Zastosowanie modelu poziomów analizy w badaniach nad twierdzeniami współczesnego teizmu naturalistycznego na temat relacji między przyrodą i sferą nadprzyrodzoną". W 2014 odbył staż badawczy w The Institute for Advanced Studies in the Humanities oraz w The School of Divinity w Edinburgh University. W roku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie tematu Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie.

Moje CV

 

Książki:

 1. Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 7, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016, s. 250.

 

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 573 (wspólnie z Krzysztofem J. Kilianem, Robertem Piotrowskim i Dariuszem Saganem).

 

Artykuły i polemiki:

 1. Regularity Statements in Science and Religion, w: Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Knut-Willy Sather, and Bernard Michollet (eds.), Nature and Beyond: Transcendence and Immanence in Science and Religion, Studies in Science & Theology, Vol. 17, ESSSAT, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Halle 2020, s. 237-249.
 2. Kreacjonizm i ewolucjonizm z punktu widzenia modelu poziomów analizy - z odwołaniem do fragmentów twórczości Piotra Lenartowicza SJ, Studia Ecologiae et Bioethicae 2019, Vol. 17, nr 2, s. 5-18.
 3. "Palenie czarownic a prawo moralne: C.S. Lewisa argument z moralności przeciwko naturalizmowi", w: Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski, Anna Starościc (red.), Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2019, s. 49-71.
 4. "Teizm naturalistyczny i jego krytycy", w: ks. Stanisław Janeczek i Anna Starościc (red.), Filozofia Boga: Część I. Poszukiwanie Boga, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 587-621.
 5. How Special Are We? The Perspectives of Traditional and Naturalistic Theism, w: Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov, Knut-Willy Saether (eds.), Are We Special?, Studies in Science & Theology, Vol. 16, ESSSAT, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Halle 2018, s. 95-115.
 6. Naturalistic theism on special divine action within the framework of the model of the levels of analysis, Studia Philosophiae Christianae 2017, r. LIII, nr 1, s. 5-33.
 7. Naturalistic theism on general divine action within the framework of the levels of analysis model, Studia Philosophiae Christianae 2016, LII, nr 4, s. 7-37.
 8. Wątki antyantropocentryzmu i ekologizmu w tekstach teistów naturalistycznych - z punktu widzenia modelu poziomów analizy, w: Wiesław Dyk, Wiesław Skrzypczak, Tadeusz Dyk (red.) Kosmosfera. Żywa planeta w oceanie Wszechświata : Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Seria: Sozologia systemowa; t. VIII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 11-31.
 9. Dyskusja nad artykułem Adama Trybusa, „Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2016, t. 13, s. 211-242 (wraz z Małgorzatą Gazdą, Kazimierzem Jodkowskim, Krzysztofem Kilianem i Dariuszem Saganem).
 10. Mark Harris as a Naturalistic Theist: The Perspective of the Model of Levels of Analysis, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 7-36.
 11. Levels of Analysis in Philosophy, Religion, and Science, Zygon: Journal of Religion and Science, vol. 50, no. 2 (June 2015), p. 304-328.
 12. NOMA as the Cure for Conflict Between Science and Religion: Reply to Ludwik Kowalski’s Commentary on the NOMA Principle, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 29-34.
 13. Kazimierza Jodkowskiego koncepcja epistemicznych układów odniesienia a teizm naturalistyczny Johna Polkinghorne’a, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 191-211.
 14. NDE a empiryczność argumentów na rzecz tezy o dualizmie duszy i ciała w kontekście relacji nauki i wiary, w: Wiesław Dyk (red.), Sozologia systemowa: Noosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 91-132.
 15. Dyskusja nad artykułem Adama Groblera "Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu", Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 17-63 (wraz z Kazimierzem Jodkowskim, Krzysztofem Kilianem i Dariuszem Saganem).
 16. Wpływ teizmu chrześcijańskiego na rozumienie nauki oraz relacji miedzy sferą przyrodniczą i nadprzyrodzoną w okresie rewolucji naukowej XVI-XVII w. a teza o wrodzonym konflikcie między nauką i religią, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2013, nr 1, s. 73-90.
 17. Darwinizm i koncepcja wieloświata a religijne wyjaśnienie racjonalnego porządku i poznawalności przyrody, Zagadnienia Naukoznawstwa 2012, t. XLVIII, z. 3, s. 185-204.
 18. Nauka światopoglądowo neutralna?, Fronda: pismo poświęcone 2012, nr 63, s. 66-79.
 19. Zarys modelu poziomów analizy w badaniach relacji nauki i religii, Filozoficzne Aspekty Genezy 2012, t. 9, s. 221-253.
 20. Główne założenia i problemy teizmu naturalistycznego w sprawie relacji sfery nadprzyrodzonej i świata przyrodniczego, w: Wiesław Dyk (red.), Sozologia systemowa: Biosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 55-95.
 21. Zaburzenia dysocjacyjne czy opętanie przez Szatana? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opętań, w: Józef Zon [red.], Pogranicza nauki. Protonauka - paranauka - pseudonauka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 209-225.
 22. Darwin o celowości w przyrodzie, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2008, nr 3-4, s. 259-273.
 23. God, Design, and Naturalism: Implications of Methodological Naturalism in Science for Science-Religion Relation, Pensamiento: revista de investigación e información filosófica 2008, vol. 64, núm. 242, s. 621—638 (współautor Dariusz Sagan).
 24. "Naturalizm nauk przyrodniczych a konflikt między nauką i religią", „Kwartalnik Filozoficzny” 2007, z. 2, s. 147—159.
 25. "Problem pochodzenia i natury człowieka a teza o rozdzielności płaszczyzn nauki i religii", w: Grzegorz Bugajak, Jacek Tomczyk (red.), Kontrowersje wokół początków człowieka, Wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s. 195-208.
 26. Spór o naukowość teorii inteligentnego projektu, w: Kazimierz Jodkowski (red.), Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, Biblioteka FAG T.2, Wyd. Megas, Warszawa 2007, s. 51-78.
 27. "Komplementarność nauki i religii", Filozofia Nauki 2006, nr 1, s. 59-68.
 28. "Światopoglądowe aspekty teorii ewolucji w kontekście sporu o nauczanie ewolucjonizmu w szkołach amerykańskich", Zagadnienia Naukoznawstwa 2005, z. 2, s. 168-179.
 29. "Rola naturalizmu w nauce: argument na rzecz eksternalizmu", w: Tomasz Mróz, Marcin Sieńko (red.), Propositiones, Instytut Filozofii UZ, Zielona Góra 2005, s. 7-19.
 30. "Ruch Inteligentnego Projektu", Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2004, R. 13, nr 2 (50), s. 100-109.
 31. Naturalizm metodologiczny jako warunek naukowości w kontekście relacji nauki i religii, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2004, R. 13, nr 3 (51), s. 163-175.
 32. Testowalność teorii inteligentnego projektu, Filozofia Nauki 2003, nr 2, s. 41-49.
 33. "Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w naukach przyrodniczych", Roczniki Filozoficzne 2003, t. 51, z. 3. s. 191-208.
 34. Polemika z artykułem Eugeniusza Moczydłowskiego 'Racjonalność Kopernika i Darwina', Na Początku... 2003, nr 11/12, s. 449-477.
 35. "O wspólnej płaszczyźnie teologii i nauki. Polemika z artykułem Jacka Tomczyka", Na Początku... 2005, Nr 7-8 (196-197), s. 285-290.

 


Tłumaczenia:
 
 1. Phillip E. Johnson, Wprowadzenie do Reason in the Balance, Na Początku... 2002, nr 1-2, s. 3-14.
 2. Phillip E. Johnson, Czy Bóg jest niezgodny z Konstytucją Stanów Zjednoczonych?, Na Początku... 2002, nr 3-4, s. 89-106.
 3. Phillip E. Johnson, "Panujące w Ameryce rozumienie religii"Na Początku... 2002, nr 5-6, s. 131-151.
 4. Phillip E. Johnson, Wielka metafizyczna opowieść nauki, Na Początku... 2002, nr 9-10, s. 280-303.
 5. Phillip E. Johnson, "Czy istnieje ślepy zegarmistrz?", Na Początku... 2003, nr 1-2 (164-165), s. 2-21.
 6. Phillip E. Johnson, "Wielka metafizyczna opowieść nauki", „Archiwum Na Początku... z. 13, Wyd. PTK, Warszawa 2003.
 
 
Referaty
Konferencje i seminaria międzynarodowe:

 1. Lyon, 17-22.04.2018, Nature and Beyond: Transcendence and Immanence in Science and Religion (ECST XVII), European Society for the Study of Science and Theology. Referat: Regularity Statements in Science and Religion.
 2. Łódź – Warsaw, 26.04-01.05.2016, Are We Special? Science and Theology Questioning Human Uniqueness (ECST XVI), European Society for the Study of Science and Theology. Referat: “How Special Are We? The Perspectives of Traditional and Naturalistic Theism”
 3. Vienna, 27-29.08.2015. International Congress on Science and/or Religion: a 21st Century Debate, International Society for Science and Religion oraz Sigmund Freud University, Vienna. Referat: "Naturalistic theism on divine action within the model of levels of analysis framework"
 4. Edynburg, 31.03.2014. The Institute for Advanced Studies in the Humanities Work-in-Progress Seminar, and The School of Divinity,  Edinburgh University. Referat: „The relation between contemporary science, traditional theism and naturalistic theism- from the perspective of a model of levels of analysis”
 5. Oxford, 12-18.07.2009. Religious Responses to Darwinism 1859–2009; Ian Ramsey Centre For Science and Religion, University of Oxford. Referat: "Impact of Darwin 's Criticism of Design in Nature on Theology"
 6. Olsztyn, 22-24.06.2008. Człowiek i Człowieczeństwo: Bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Pracownia Antropologii Filozoficznej i Filozofii Kultury i Aksjologii; Wydział Biologii, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Polskie; Towarzystwo Filozoficzne. Referat: „Ewolucjonizm a problem natury ludzkiej”
 7. Boguchwała – Tyczyn, 2-5.06.2005. V Konferecja Filozofów Krajów Słowiańskich; Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski; Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Referat: „Jak pogodzić naukę i religię”
 8. Jadwisin, 17-19.10.2004. Polish Association for American Studies Annual Conference: American Freedoms, American (Dis)Orders; American Studies Center – Warsaw University. Referat: „Ideological Aspects of the Controversy Concerning Teaching of Evolution in Public Schools in United States of America”
 9. Brastysława, 31.01.2003 – 02.02.2003. Theology and Science in Conversation in the Changing Contexts of Central and Eastern Europe; Comenius University, Bratislava. Referat: „Does the Principle of Methodological Naturalism Lead to Conflict Between Science and Religion?”
 
Konferencje, sympozja i warsztaty krajowe:
 
 1. Lublin, 9-14 września, XI Polski Zjazd Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, uczestnik panelu Naturalizm - Nadnaturalizm (pozostali uczestnicy: Kazimierz Jodkowski, Grzegorz Bugajak, Zbigniew Wróblewski; moderator - Stanisław Judycki).
 2. Lublin, 9-14 września 2019, XI Polski Zjazd Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Referat: Koncepcja o nieskończonej liczbie wszechświatów jako argument na rzecz teizmu a problem empirycznej rozstrzygalności twierdzeń metafizycznych.
 3. Ciążeń, 27-30 czerwca 2019, XIII Warsztaty Filozofii Przyrody, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. Referat: „Metafizyczne podstawy teorii multiversum”.
 4. Kazimierz Dolny, 28 czerwca – 01 lipca 2018, XII Warsztaty Filozofii Przyrody, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. Referat: „Palenie czarownic a prawo moralne. C.S. Lewisa argument z moralności przeciwko naturalizmowi”.
 5. Kraków, 15 grudnia 2017. Filozofia przyrody wobec współczesnych nauk biologicznych: w 5 rocznicę śmierci ks. prof. Piotra Lenartowicza SJ. Katedra Logiki i Teorii Poznania Akademii Ignatianum w Krakowie, Katedra Filozofii Przyrody Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Referat: Kreacjonizm i ewolucjonizm z punktu widzenia modelu poziomów analizy".
 6. Toruń, 14-16 września 2017. V Międzynarodowy Kongres Religioznwaczy, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Referat: Poziomy analizy w religiach świata a relacja między religią i nauką".
 7. Pasierbiec, 22-26 czerwiec 2017. XI Warsztaty Filozofii Przyrody Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Sekcja Filozofii Przyrody. Referat: „Clive'a S. Lewisa arguemnty z 'natury' i natury przeciwko naturalizmowi".
 8. Kraków, 16-19 czerwca 2016. X Warsztaty Filozofii Przyrody, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Sekcja Filozofii Przyrody. Referat: „Clive S. Lewis o pragnieniach ludzkich jako argumencie na rzecz teizmu”.
 9. Poznań, 15-19.09.2015. X Polski Zjazd Filozoficzny. Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademię Nauk i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Referat: „Nauka a religia – z punktu widzenia modelu poziomów analizy”.
 10. Poznań, 15-19.09.2015. X Polski Zjazd Filozoficzny. Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Referat: „Filozofia przyrody teizmu naturalistycznego – z punktu widzenia modelu poziomów analizy”.
 11. Kazimierz Dolny, 02-04.07.2015. IX Warsztaty Filozofii Przyrody. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Sekcja Filozofii Przyrody. Referat: „Podsumowanie wyników grantu zatytułowanego 'Zastosowanie modelu poziomów analizy w badaniach nad twierdzeniami współczesnego teizmu naturalistycznego na temat relacji między przyrodą a sferą nadprzyrodzoną”.
 12. Pasierbiec, 26-29.06.2014. VIII Warsztaty Filozofii Przyrody. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Sekcja Filozofii Przyrody. Referat: „Ogólne i specjalne działanie Boga w przyrodzie według teizmu naturalistycznego z punktu widzenia modelu poziomów analizy (sprawozdanie z realizacji grantu przyznanego przez NCN)”.
 13. Rewal 29-30.05.2014. Kosmosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym. Uniwersytet Szczeciński i Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Referat: „Kosmos przyjazny życiu czy człowiekowi? Wątki anty-antropocentryzmu i ekologizmu w teizmie naturalistycznym”.
 14. Pasierbiec, 21-23.06.2013. VII Warsztaty Filozofii Przyrody. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Sekcja Filozofii Przyrody. Referat: „Poziomy analizy w badaniach nad relacją nauki i religii”.
 15. Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21.09.2012. IX Polski Zjazd Filozoficzny. Polskie Towarzystwo Filozoficzne; Polska Akademia Nauk. Referat: „Teistyczny naturalizm o specjalnym działaniu Boga w przyrodniczych procesach indeterministycznych”.
 16. Pasierbiec, 22-24.06.2012. VI Warsztaty Filozofii Przyrody. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Sekcja Filozofii Przyrody. Referat: „Teizm naturalistyczny o relacji między przyrodą a sferą nadprzyrodzoną” (projekt habilitacji).
 17. Pobierowo, 23-25.05.2011. Mózg: dusza – świadomość – kultura. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym. Uniwersytet Szczeciński. Referat: „Doświadczenie z pogranicza śmierci a dualizm duszy i ciała”.
 18. Niechorze,7-19.05.2010. Biosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym. Uniwersytet Szczeciński. Referat: „Teizm naukowy o relacji Boga i świata: główne założenia i problemy”.
 19. Warszawa, 15-20.09.2008. VIII Polski Zjazd Filozoficzny; Polskie Towarzystwo Filozoficzne; Polska Akademia Nauk. Referat: O zmienności relacji między naukami przyrodniczymi a religią
 20. Lublin, 15-16.11.2007. Pogranicza Nauki: Protonauka – Paranauka – Pseudonauka; Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Referat: „Opętanie przez Szatana czy zaburzenia dysocjacyjne? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opętań”.
 21. Warszawa, 23-25.11.2005. Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka; UKSW, Instytut Filozofii, Instytut Ekologii i Bioetyki. Referat: „Komplementarność nauki i religii a problem pochodzenia człowieka”.
 22. Zielona Góra, 5-7.09.2005. V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne: Prawda – Nauka – Religia; Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski. Referat: „Komplementarność nauki i religii”.
 23. Zielona Góra, 13-15.05.2005. Zlot Filozoficzny; Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski. Referat: „O sposobach godzenia nauki i religii”.
 24. Szczecin, 14-18.09.2004. VII Polski Zjazd Filozoficzny; Polskie Towarzystwo Filozoficzne; Polska Akademia Nauk. Referat: „Naturalizm nauk przyrodniczych a konflikt nauki i religii”.
 25. Lublin, 14-16.05.2004. III Ogólnopolskie Forum Filozoficzne; Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Instytut Filozofii, UMCS w Lublinie. Referat: „Bóg luk a granice nauki”.
 26. Zielona Góra 12-14.09.2002. III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne; Instytut Filozofii UZ. Referat: „Testowalność teorii inteligentnego projektu”.
 27. Lublin, 05-06.11.2001. Granice naturalizmu w kontekście nauk przyrodniczych; Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Referat: „Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w naukach przyrodniczych”.

   

Wystąpienia na spotkaniach ZGL NaR:

 1. 21 października 2015 - Graficzne ujęcia modelu poziomów analizy;
 2. 20 maja 2015 - Teizm naturalistyczny z punktu widzenia poziomów analizy: wybrane zagadnienia;
 3. 22 października 2014 - Zastosowanie modelu poziomow analizy w badaniach nad teizmem naturalistycznym;
 4. 11 czerwca 2014 - Anty-antropocentryczne wątki w teizmie naturalistycznym - z punktu widzenia modelu poziomów analizy;
 5. 22 stycznia 2014 - Teizm naturalistyczny;
 6. 9 listopada 2011 - Dyskusja nad artykułem Adama Groblera, „Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu (członkami dyskusji byli także Kazimierz Jodkowski, Krzysztof J. Kilian i Dariusz Sagan);
 7. 20 luty 2008 - Religia według Einsteina.

 

Udział w audycjach radiowych:

 1. Audycja radiowa Konrada Stanglewicza dotycząca stosunku Darwina oraz jego teorii do chrześcijaństwa (mp3); Radio Zachód, dn. 25.02.2009. Gośćmi są ks. dr Grzegorz Chojnacki (Instytut Teologiczno-Filozoficzny im. Edyty Stein) oraz dr Piotr Bylica (Instytut Filozofii UZ, członek ZGL Nauka a Religia).
 2. Audycja radiowa Czy nauka toleruje Boga, czy raczej Go zabija i zajmuje Jego miejsce? Audycję z cyklu "Intymnie nocą" Radia Zachód 21 lipca 2004 roku prowadził red. Konrad Stanglewicz. Udział wzięli prof. Kazimierz Jodkowski, mgr Piotr Bylica i studenci: Dariusz Sagan i Michał Ferdynus.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.