Przedruki

 

Szukaj

Przedruki


Małgorzata Gazda

Pochodzenie życia. Krytyka teorii świata RNA w świetle badań laboratoryjnych dotyczących nieenzymatycznej syntezy rybonukleotydów (2015)

(Origin of Life. Critique of RNA World Hypothesis in the Light of Laboratory Research into Non-Enzymatic Synthesis of Ribonucleotides)

 download-ikona

Przedruk z: Filozofia Nauki 2015, nr 3 (91), s. 113-131.

Streszczenie:

Problem pochodzenia życia jest problemem filozoficznym, którego rozwiązywanie w dużej mierze przeniosło się na pole nauk przyrodniczych. Jedną z ważnych naukowych propozycji odpowiedzi na pytanie o powstanie życia jest tzw. hipoteza świata RNA, którą zaproponowano w latach 60. Głosi ona, że w toku ewolucji chemicznej prowadzącej do powstania pierwszej żywej komórki jako pierwszy rodzaj makromolekuł pojawiły się cząsteczki kwasu rybonukleinowego – RNA. Hipoteza ta zakłada, że cząsteczki RNA mogły powstawać na wczesnej Ziemi w toku nieenzymatycznych, prebiotycznych reakcji. Ponieważ RNA jest polimeryczną makromolekułą utworzoną przez połączenie monomerów – rybonukleotydów – możliwość ich powstania bez udziału enzymów jest jednym z warunków koniecznych możliwości zrealizowania scenariusza świata RNA.

W artykule przeanalizowano dane empiryczne dotyczące możliwości prebiotycznej syntezy rybonukleotydów i wyodrębniono kilka rodzajów trudności, które obecnie stanowią mocną podstawę dla kwestionowania wiarygodności teorii świata RNA.

Summary:

Origin of life is a philosophical problem whose resolution has been shifted to the field of science. One of the import_ant proposals of scientific answers to the question about origin of life is the RNA world hypothesis which was proposed in the early 1960s. It claims that RNA (ribonucleic acid) molecules were the very first macromolecules produced in the process of chemical evolution leading to the first living cell. This hypothesis assumes that RNA molecules could have originated on the early Earth as a product of non-enzymatic, prebiotic reactions. Because RNA is a polymeric macromolecule made of monomers called ribonucleotides, the possibility of their assembling without the help of some enzymes is one of the necessary conditions of realization the RNA world scenario.

This article analyzes the empirical data for the possibility of prebiotic synthesis of ribonucleotides and it isolates a few kinds of difficulties which are a strong basis for questioning the plausibility of the RNA world hypothesis.

Słowa kluczowe: origin of life, RNA world hypothesis, ribonucleotides, prebiotic chemistry.

Keywords: pochodzenie życia, hipoteza świata RNA, rybonukleotydy, chemia prebiotyczna.

Data wstawienia tekstu na stronę: 22 października 2016 r.

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.