Zielonogórska Grupa Lokalna
„Nauka a Religia”

 

Szukaj

dr hab. Krzysztof J. Kilian, prof. UZ

Krzysztof J. Kilian

 

 

email-ikonawebsite-ikona

 

 


Urodziłem się 28 lutego 1964 r. w Zamościu. Tam też ukończyłem szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1983 r. rozpocząłem studia w UMCS na kierunku filozofia. Ukończyłem je w 1988 r., broniąc pracy magisterskiej Poppera koncepcja konstatacji bazowych (promotor prof. dr hab. Leon Koj). W 1998 r., na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, obroniłem pracę doktorską Poznanie teoretyczne i jego status w ujęciu Karla R. Poppera. (Od metody do metafizyki), napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Leszka Zachariasza. W czerwcu 2010 r., na podstawie pracy habilitacyjnej Program metodologiczny Paula K. Feyerabenda, odbyło się moje kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Preszowskiego. Moje zainteresowania skupiają się wokół problematyki współczesnej filozofii nauki i teorii poznania.

 

Książki:

 1. Od metody do metafizyki : poznanie teoretyczne w ujęciu Karla R. Poppera, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.
 2. Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009 (praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Zięby i Krzysztofa J. Kiliana).
 3. Poglądy filozoficzne Paula K. Feyerabenda: Cz. 1: Program metodologiczny, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, ss. 384. Spis treści; Wstęp; Fragment.

 

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 573 (wspólnie z Piotrem Bylicą, Robertem Piotrowskim i Dariuszem Saganem).

 

Artykuły:

 1. W poszukiwaniu nowego modelu racjonalizmu, „Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska”, 1987/1988, Sectio I, Vol. XII/XIII, Nr. 13, s. 215–227.
 2. Słów kilka o edukacji filozoficznej na Uniwersytecie w Bristolu, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 1992, Nr. 9 luty, Lublin.
 3. Paradygmat metodologiczny a poznanie teoretyczne, [w:] Józef Bańka (red.), Rozum i  intuicja w uprawianiu filozofii, Katowice 1994, s. 29–38.
 4. Poppera koncepcja twierdzeń bazowych, [w:] Kazimierz Jodkowski (red.), Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, „Realizm Racjonalność Relatywizm”, Vol. 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin 1995, s. 117–187.
 5. Zadania stawiane filozofii przez Karla R. Poppera, „Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska”, 1998, Sectio I, Vol. XXIII, s. 97–111.
 6. Wzrost wiedzy w ujęciu Feyerabenda i Poppera, [w:] Honorata Jakuszko, Stanisław Jedynak Andrzej L. Zachariasz, Jolanta Zdybel (red.), Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu, Wydawnictwo UMCS Lublin 1999, s. 151–162.
 7. Czy można ocalić popperowski schemat rozwoju wiedzy?, [w:] Józef Bańka (red.), Filozofia po tej i tamtej stronie wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Nr 1833, Katowice 2000, s. 165–185.
 8. O stosowalności pojęcia paradygmat (w sensie Kuhna) do teorii filozoficznych, [w:] Maria Szyszkowska (red.), Przełomy wieków, Temida 2, Białystok 2000, s. 254–265.
 9. Jan Łukasiewicz a klasyfikacje rozumowań w szkole lwowsko–warszawskiej, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, 2001, Nr. 3–4, s. 29–52.
 10. Czy anarchizm jest tolerancyjną filozofią społeczną?, [w:] Andrzej L. Zachariasz, Stefan Symotiuk (red.), Europejskie modele tolerancji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001, s. 145–150.
 11. – Idea logiki jako nauki o nauce w Badaniach logicznych Husserla, „Colloquia Communia”,  2003, Nr 1 (74), s. 550–560.
 12. „Nanofilozofia” czy „niedoanalitycznione wszystkoznawstwo”? (Na przykładzie filozofii w Polsce dwu ostatnich stuleci), [w:] Andrzej L. Zachariasz (red.), Narody słowiańskie wobec globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 230–237.
 13. Paradygmat ontologiczny a poznanie teoretyczne, [w:] Andrzej L. Zachariasz (red.), Byt i jego pojęcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 333–342.
 14. Relacje między nauką a filozofią w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego,  „Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska”, 2004, Sectio I, Vol. XXIX, Nr. 15, s. 227–243.
 15. O względności tzw. "wartości bezwzględnych" na przykładzie teorii i praktyki poznania naukowego, [w:] w Andrzej L. Zachariasz (red.), Byt i powinność czyli status i funkcje wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 49–58.
 16. Stan filozofii w Polsce, „Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, Nr. 6/2006, s. 131–168.
 17. Filozofia analityczna, [w:] Leszek Gawor, Zbigniew Stachowski (red.), Filozofia współczesna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin, 2006, s. 187–211.
 18. passus poświęcony polskiej uhistorycznionej filozofii nauki, [w rozdziale:] Leszek Gawor, XX–wieczna filozofia polska, [w:] Gawor, Stachowski (red.), Filozofia współczesna, s. 471–475.
 19. Herezja relatywistyczna, [w:] Alina Motycka (red.) Wiedza a kultura. Phoenix. Filozoficzne problemy wiedzy. Vol. 6, Wydawnictwo IFiS Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, s. 178–209.
 20. Sny o teoriach ostatecznych a problem przyszłości filozofiiΣΟΦΙΑ 2008, nr 8, s. 25-46.
 21. Czy propozycja Jana Srzednickiego jest w stanie uchronić nas przed globalnym sceptycyzmem?, w: Alina Motycka (red.), Jana Srzednickiego sapientia restituta, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, s. 63-74.
 22. Współczesne oblicza relatywizmu, [w:] Andrzej L. Zachariasz (red.), Poznanie a prawda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009,  s. 77–96.
 23. Zachariasz i paradygmaty poznania teoretycznego, [w:] Włodzimierz Zięba, Krzysztof J. Kilian (red.), Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 592–607.
 24. Włodzimierz Zięba, Krzysztof J. Kilian, Słowo wstępne, [w:] Zięba, Kilian (red.), Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 9–11.
 25. Lakatos oczyma Motyckiej i Feyerabenda widziany, w: Grażyna Żurkowska, Seweryn Blandzi (red.), Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji Wydawnictwo Rolewski, Wydaw. UWSzG, Wydaw. IFiS PAN, Nowa Wieś k/Torunia - Bydgoszcz - Warszawa 2009, s. 50-56.
 26. Lakatos oczyma Motyckiej i Feyerabenda widziany, [w:] Grażyna Żurkowska, Seweryn Blandzi (red.), Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, Wydawnictwo Rolewski Nowa Wieś k/Torunia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009  s. 50–56. (Książka ukazała się w 2010 r.)
 27. Sny o teoriach ostatecznych a problem przyszłości filozofii, [w:] „Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” Nr. 8/2008, s. 25–46. (Numer ukazał się w 2010 r.)
 28. Problem relatywizmu gatunkowego w "Badaniach logicznych" Husserla i "Farewell to Reason" Feyerabenda, w: Dariusz Bęben i Andrzej J. Noras (red.), Filozofia Kanta i jej recepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 89-107.
 29. Lakatosowska periodyzacja twórczości FeyerabendaStudia Philosophica Wratislaviensia 2012, vol. VII, fasc. 4, s. 21-43.
 30. Rozważania o odwadze, w: Anna Kryniecka (red.), Filozofia Marii Szyszkowskiej, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2012, s. 410-413.
 31. Feyerabend i Lenin a zasada partyjności, ΣΟΦΙΑ 2013, nr 13, s. 139-154.
 32. Feyerabendowskie rozwiązanie problemu psychofizycznego, w: Wiesław Dyk (red.), Sozologia systemowa. Tom V. Ekosfera: Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 61-76 (współautor tekstu: Kazimierz Jodkowski).
 33. Dyskusja nad artykułem Adama Groblera, „Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu”, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 17-63 (współautorzy: Piotr Bylica, Kazimierz Jodkowski i Dariusz Sagan).
 34. Wzrost wiedzy a zasada tolerancji, w: Jakub Michalczenia, Jadwiga Mizińska i Katarzyna Ossowska (red.), Poszukiwania filozoficzne. Tom I: Nauka, Prawda, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 155-173.
 35. Feyerabendowskie reguły skutecznego uprawiania nauki, w: Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 127-148.
 36. Hoyle i matematyczne dylematy ewolucjonizmu, : Piotr Bylica, Krzysztof J. Kilian, Robert Piotrowski i Dariusz Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 395-408 (wspólnie z Grzegorzem P. Słowikiem).

 

 Recenzje:

 1. Quo vadis techniko? O książce Henryka Skolimowskiego Technology and Human Destiny, „Edukacja Filozoficzna”, 1993, Vol. 16, s. 207–214.
 2. Społeczeństwo łagodnej techniki, „Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska”, 1994,  Sectio I,  Vol. XVIII,  s. 264–265.
 3. O książce Henryka Skolimowskiego Polish Analytical Philospohy, „Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, Nr 2/2002, s. 178–180.
 4. Patrząc na Skolimowskiego. O Księdze Pamiątkowej ofiarowanej Profesorowi Skolimowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, „Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, Nr 4/2004, s. 231–240.
 5. Kosmokracja kontra technokracja. O książce Henryka Skolimowskiego Philosophy for a New Civilization, Gyan Publishing House, New Delhi 2005,  “Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, Nr 5/2005, s. 325–330.

 

Tłumaczenia:

 1. Henryk Skolimowski, Marksizm a filozofia analityczna (Analytical Philosophy and Marxism), „Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, Nr 2/2002, s. 181–200.
 2. Henryk Skolimowski, Kazimierz Twardowski a powstanie ruchu analitycznego Polsce (Kazimierz Twardowski and the Rise of Analytical Movement in Poland), „Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich”, Nr. 5/2005,  s. 239–265.

 

Konferencje:

 1. 1989, Międzynarodowe Seminarium Interdyscyplinarne Filozofia i Świadomość Ekologiczna, Jabłonna k. Warszawy, referat Ekofilozofia jako filozofia życia.
 2. 1993, I Światowy Kongres Uniwersalizmu, Warszawa, 15-20 sierpnia,  referat: In Search of a New Model of Rationalism.
 3. 1994, Rozum i intuicja w uprawianiu filozofii (konferencja międzynarodowa), Cieszyn, referat: Paradygmat metodologiczny a poznanie teoretyczne.
 4. 1995, VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 05-09 września, referat: Paradygmaty poznania teoretycznego.
 5. 1996, Jakiej filozofii Polacy potrzebują, Lublin, głos w dyskusji.
 6. 1999, Na przełomie wieków, Białowieża 05-07 maja, referat: O stosowalności pojęcia paradygmat (w sensie Kuhna) do analizy teorii filozoficznych.
 7. 1999, Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich; Europejskie modele tolerancji, Rzeszów 27-29 maja, referat: Czy anarchizm jest tolerancyjną filozofią społeczną?
 8. 1999, Czy klasyczna koncepcja prawdy znajduje się w odwrocie?, Karpacz 12-14 października, referat: Prawda i werdykt.
 9. 2000, II Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich; Filozofia w krajach słowiańskich a procesy globalizacji kulturowej i integracji politycznej Europy, Boguchwała 8–10 grudnia, referat: „Nanofilozofia” czy „niedoanalitycznione wszystkoznawstwo”? (Na przykładzie filozofii w Polsce dwu ostatnich stuleci).
 10. 2001, III Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich, Byt i możliwość jego ujęcia pojęciowego, Boguchwała 23-25 listopada,  referat: Paradygmat ontologiczny a poznanie teoretyczne.
 11. 2002, IV Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne Zielona Góra, referat: Popper, prawda i relatywizm.
 12. 2003, IV Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich, Byt i powinność. Status i funkcje wartości, Boguchwała–Rzeszów 29 maja-01 czerwca, referat: O względności tzw. "wartości bezwzględnych" na przykładzie teorii i praktyki poznania naukowego.
 13. 2004, XXX–lecie filozofii ekologicznej, Warszawa, 18 grudnia, referat: Sam Racjonalizm nie wystarczy (Eko-filozoficzne uwagi na marginesie kontrowersji racjonalizm-irracjonalizm).
 14. 2005, V konferencja Filozofów Słowiańskich, Filozofia w krajach słowiańskich, Rzeszów 29 maja – 01 czerwca, referat: Stan filozofii w Polsce.
 15. 2007, VI Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich, Poznanie teoretyczne a prawda, Boguchwała, 30 maja – 01 czerwca, referat: Współczesne oblicza relatywizmu.
 16. 2008, Współczesne oblicza transcendentalizmu (konferencja międzynarodowa), Ustroń, 5-7 maja, referat: Problem relatywizmu gatunkowego w Badaniach logicznych Husserla i Farewell to Reason Feyerabenda.
 17. 2008, Współczesne oblicza demokracji (konferencja międzynarodowa), Nałęczów, 6-8 czerwca, referat: Idee demokratycznego relatywizmu w ujęciu Paula K. Feyerabenda.
 18. 2010, VII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich, Człowiek i jego pojęcie, Iwonicz, 16-19 czerwca, referat: Człowiek w ujęciu Feyerabenda.
 19. 2013, VII Warsztaty Filozofii Przyrody, Pasierbiec, 21-23 czerwca, referat: Jak, zdaniem P.K. Feyerabenda, należy uprawiać naukę.
 20. 2015, X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19 września, referat: Filozoficzne podstawy nauki.
 21. 2015, V Słowacki Kongres Filozoficzny, Bratislava, 21-23 października, referat: Filozofické podmienky sine qua non vedeckosti (Filozoficzne warunki sine qua non naukowości).
 22. 2016, V Cykliczna Konferencja GRANICE NAUKI: "Fakty i konwencje", 21 kwietnia, referat: Duhem i Feyerabend a teza o niewspółmierności teorii naukowych. Zobacz też plakat i abstrakty.

 

Audycje radiowe:

 1. Audycja radiowa Feyerabend oczyma Krzysztofa Kiliana widziany, która odbyła się w zielonogórskim Radiu Zachód. Z prof. Krzysztofem J. Kilianem rozmawia red. Konrad Stanglewicz.

 

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.