Zielonogórska Grupa Lokalna
„Nauka a Religia”

 

Szukaj

dr Sławomir Piechaczek

brak

 

 email-ikona website-ikona

 

 


Absolwent filozofii Uniwersytetu Opolskiego (UO). W latach 2000-2003 studiował filologię polską na UO. Od października 2002 do września 2006 przewodniczący Studenckiego Koła Filozoficznego UO. Napisał pracę magisterską pt. Doświadczenie egzystencjalne w ujęciu Emila Ciorana. Porusza w niej temat podstawowych kategorii w filozofii Emila Ciorana - śmierci, nicości, pustki, czasu, skończoności, nieskończoności. Autor pracy doktorskiej pt. Pesymizm Ciorana jako kategoria interpretująca ludzką egzystencję. Interesuje się też zagadnieniem relacji nauki i religii.

 

Działalność związana z zagadnieniem relacji nauki i religii:

Publikacje:

Tłumaczenia:

Książki:

 1. John BROCKMAN (red.), Nauka a kreacjonizm. O naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007 (wspólnie z Dariuszem Saganem). W Internecie dostępne są niektóre eseje z tej książki: Jerry A. Coyne, Teoria inteligentnego projektu: wiara, która nie chce się ujawnić; Daniel C. Dennett, O wielkiej mistyfikacji zwolenników teorii inteligentnego projektu; Lisa Randall, Wieloznaczne pojęcia. Zob. też recenzje tej książki.

Artykuły:

 1. Mark ISAAK, Filozoficzne założenie „naturalizmu”?, Racjonalista, 24 czerwca 2006. 
 2. William B. PROVINE, Projekt? Tak! Ale czy inteligentny?, Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3, s. 217-237.

 

Inne informacje:

 • Wykształcenie:

2008-2012, studia doktoranckie z filozofii na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym, Uniwersytet  Opolski
2002-2007, studia magisterskie z filozofii na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym, Uniwersytet Opolski
2000-2003, studia z filologii polskiej na Wydziale Filologicznym, Uniwersytet Opolski

                                             

 • Publikacje:

Artykuły:

 1. S. Piechaczek, Człowiek jako chore zwierzę. Z antropologii E. M. Ciorana, „Przegląd Filozoficzny – Nowa seria” 2008, nr 3 (67), s. 107-123.
 2. S. Piechaczek, Koncepcje E. Ciorana we współczesnej myśli humanistycznej, „Tawrijskij Wisnik Oswity” 2009, nr 4, s. 82-97.
 3. S. Piechaczek, The model of educator in J. Woroniecki`s pedagogical concept [w:] Teacher for school of 21-st century, Bańska Bystrzyca 2009, s. 340-346.
 4. S. Piechaczek, The limits of human knowledge in St. Thomas thought [w:] Konstruirowanie czelowieka, red. R.G. Apresjan, W.A. Dimitrienko, Tomsk 2009, s. 318-325.
 5. S. Piechaczek, Młodzież a przesądy intelektualne [w:] Molodiżna politika: problemi ta perspektiwi, red. S. Szczudło, Drohobycz 2010, s. 346-351.
 6. S. Piechaczek, Wspólnota a liberalizm, [w:] Dobro wspólne, red. D. Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 211-221.
 7. S. Piechaczek, Renesans poglądów pedagogicznych Jacka Woronieckiego, [w:] Wyzwania edukacji w ponowoczesności, red. J. Zieliński, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2010, s. 99-107.
 8. S. Piechaczek, Empatia głównym predyktorem komunikacji…?, [w:] Almanach komunikacji społecznej, red. A. Dąbrowska, Opole 2011, s. 192-199.
 9. S. Piechaczek (wspólnie z M. Raniczkowskim), Odpowiedzialność moralna w komunikacji społecznej, [w:] Almanach komunikacji społecznej, red. A. Dąbrowska, Opole 2011, s. 205-213.
 10. S. Piechaczek, Dilemmas and controversies of contemporary ethics, [w:] Razwiwajuszcze obuczenie. W uslowiach realizacji obrazowatielnych standartow nowogo pokolenia, red. W. Gabdulhakov, Zielonodolsk 2011, s. 45-48.
 11. S. Piechaczek, Cioranowski pesymizm w pojmowaniu egzystencji ludzkiej, „Appendix” 2011, nr 1 (w druku).
 12. S. Piechaczek, Biografia intelektualna Emila Ciorana, „Analiza i Egzystencja” 2011, nr 13 (w druku).
 13. S. Piechaczek, Życie hic et nunc jako wartość i źródło sensu, [w:] Etyka i sens życia, red. D. Probucka, Kraków 2012 (w druku).
 14. S. Piechaczek, Ciorana „Bóg, który jest, nawet jeśli go nie ma”, [w:] Cioran – w pułapce istnienia, red. S. Piechaczek, Opole 2012 (w druku).

 

 • Referaty na konferencjach:
 1. Cioranowski pesymizm w pojmowaniu egzystencji człowieka, (Zlot Filozoficzny 2011, 24-26 czerwca 2011, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
 2. Jakość kontaktów interpersonalnych młodzieży (Molodiżna politika: problemi ta perspektiwi II, 20-21 maja 2011, Drohobyckij Dierżawnyj Pedagogicznyj Uniwersytet im. I. Franka, Drohobycz).
 3. Życie hic et nunc jako wartość i źródło sensu (VI Ogólnopolskie Forum Etyczne, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 23-25 czerwca 2010, Kraków).
 4. Młodzież a przesądy intelektualne, (Molodiżna politika: problemi ta perspektiwi, 14-15 maja 2010, Drohobyckij Dierżawnyj Pedagogicznyj Uniwersytet im. I. Franka, Drohobycz).
 5. Dobro wspólne w polskim neotomizmie (V Ogólnopolskie Forum Etyczne, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 24-26 czerwca 2009, Kraków).
 6. The model of educator in J. Woroniecki`s pedagogical concept (Teacher for School of 21st century,  Univerzita Mateja Bela, 13-14 maja 2009, Bańska Bystrzyca, Słowacja).
 7. Etyka cnót jako prima philosophia XXI wieku (Jaka prima philosophia XXI wieku? Uniwersytet Śląski, 5-6 maja 2009, Katowice).
 8. Bóg, człowiek i zło w myśli E. Ciorana (VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Uniwersytet Warszawski, 15-20 września 2008, Warszawa).
 9. Kategoria czasu w rozważaniach E. Ciorana (Zlot Filozoficzny `07, Uniwersytet Warszawski, 11-13 maja 2007, Warszawa).
 10. Pomiędzy życiem a śmiercią: E. Ciorana idea „nie-człowieka” (Zlot Filozoficzny '06, Uniwersytet Opolski, 19-21 maja 2006, Opole).
 11. Cnota egoizmu czyli egoizm racjonalny na przykładzie poglądów Ayn Rand (Zlot Filozoficzny '05, Uniwersytet Zielonogórski, 13-15 maja 2005, Zielona Góra).

       

 • Wyróżnienia:
 1. Dyplom z wyróżnieniem ze studiów na kierunku filozofia (średnia z 5 lat studiów 4,85)
 2. Stypendium MENiS na rok akademicki 2004/2005
 3. Stypendium MENiS na rok akademicki 2005/2006
 4. Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego na rok akademicki 2005/2006
 5. Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego na rok akademicki 2010/2011
 6. Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego na rok akademicki 2011/2012

 

 • Funkcje:
 1. Kierownik Młodzieżowego Uniwersytetu Filozoficznego przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2011/2012
 2. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Appendix” – Uniwersytet Zielonogórski.
 3. Sekretarz redakcji serii naukowej „Almanach Komunikacji Społecznej” – Uniwersytet Opolski.
 4. Członek Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego.

 

 • Stypendia zagraniczne:
 1. 7 – miesięczne stypendium SOCRATES – ERASMUS na uniwersytecie Roma Tre w Rzymie (01.09.2006 – 31.03.2007)
 • Członek Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w latach 2010 – 2012
 • Przewodniczący studenckiego Koła Filozoficznego Uniwersytetu Opolskiego w latach 2002-2006
 • Członek założyciel Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Filozoficznych Organizacji Studenckich, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, 20 wrzesień 2005, Olsztyn
 • Pomysłodawca i główny organizator następujących konferencji:
 1. „Cioran – w pułapce istnienia”, Uniwersytet Opolski,  4-5 października 2011, Opole.
 2. „Zlot Filozoficzny '06”, Uniwersytet Opolski, 19-21 maja 2006, Opole.
 3. „Filozofia w szkole. Funkcje, rola, znaczenie filozofii”, Uniwersytet Opolski, 17-18 marca 2005, Opole
 4. „I Zjazd Komitetu Koordynującego Działalność Kół Filozoficznych”, Uniwersytet Opolski, 17 marca 2005, Opole.
 5. Pomysłodawca akcji „Poznaj filozofa”, 17 marca 2005, Opole

 

 • Uczestnik następujących konferencji naukowych:
 1. „II Forum Filozoficzne”, 19-21 maja 2003, Bielsko – Biała.
 2. „XLVI Tydzień Filozoficzny”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1-4 marca 2004, Lublin.
 3. „III Forum Filozoficzne”, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, 14-16 maja 2004, Lublin.
 4. „Fundamentalizm w filozofii, polityce i religii. Filozofia, polityka i religia w ekstremalnych ujęciach współczesnej kultury”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 7-8 czerwca 2004, Toruń.
 5. „VII Polski Zjazd Filozoficzny”, Uniwersytet Szczeciński, 14-18 września 2004, Szczecin.
 6. „Zjazd Kół Naukowych Filozofii”, Uniwersytet Szczeciński, 13-18 września 2004, Szczecin.
 7. „XLVII Tydzień Filozoficzny”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 26 lutego do 1 marca 2005, Lublin.
 8. „Spotkania Jana Patocki z fenomenologią”, Uniwersytet Śląski, 10 marca 2005, Katowice.
 9. „Zlot Filozoficzny `05”, Uniwersytet Zielonogórski, 13-15 maja 2005, Zielona Góra.
 10. „Pluralizm Filozofii”, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, 19-20 września 2005, Olsztyn.
 11. „XLVIII Tydzień Filozoficzny”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6-9 marca 2006, Lublin.
 12. „Poznańskie Forum Kognitywistyczne”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 28 kwietnia 2006, Poznań.
 13. „II Ogólnopolskie Forum Etyczne”, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 21-23 czerwca 2006, Kraków.
 14. „Zlot Filozoficzny `07”, Uniwersytet Warszawski, 11-13 maja 2007, Warszawa.
 15. „VIII Polski Zjazd Filozoficzny”, 15-20 września 2008, Warszawa.
 16. „LI Tydzień Filozoficzny”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 9-12 marca 2009, Lublin.

 

 • Asystent głównego organizatora konferencji:
 1. “American and European Values VII, International Conference on George Herbert Mead at 80 Anniversary of His Death”, 20-24 czerwca 2011, Opole.
 2. „American and European values VI, William James`s Pragmatism”, Uniwersytet Opolski, 22-26 czerwca 2010, Opole.
 3. „American and European values V, John Dewey at 150: Art, Culture, Society”, Uniwersytet Opolski, 23-27 czerwca 2009, Opole.
 4. „American and European values IV, I International Conference on Josiah Royce”, Uniwersytet Opolski, 24-28 czerwca 2008, Opole
 5. „American and European values III, Charles s. Peirce`s normative thought”, Uniwersytet Opolski, 26-30 czerwca 2007, Opole.
 6. „II International Conference on George Santayana”, Uniwersytet Opolski, 20-25 czerwca 2006, Opole.
 7. „American and European values”, Uniwersytet Opolski, 21-24 czerwca 2005, Opole.

 

 • Audycje radiowe:
 1. "Poszukiwania kamienia filozoficznego" - z cyklu „W stronę nocy, rozmowy przed i po północy”; audycja została wyemitowana 24 lutego 2006 roku w Radiu Opole.

 

 

Informator

     
  

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach ZGL "Nauka a Religia", napisz o tym na ten e-mail: darsag@wp.pl

  
     

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.