FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12
Philosophical Aspects of Origin 2015, vol. 12


Małgorzata Gazda

Stephena C. Meyera argument na rzecz projektu w przyrodzie a warunek Jodkowskiego

(Stephen C. Meyer’s Argument for Design in Nature and Jodkowski’s Condition)

download-ikona

Streszczenie:

Uznani naukowcy rzadko wdają się w dyskusje z uczonymi, którzy w naukach przyrodniczych proponują wyjaśnienia odwołujące się do działania świadomej przyczyny inteligentnej. Argumentacja tych drugich często ogranicza się do wykazywania, że w ramach nauki naturalistycznej nie podano dobrze opracowanego rozwiązania takiego czy innego problemu. Postulują oni ingerencje Boga (lub szerzej: inteligentnego projektanta) tam, gdzie występują luki w dotychczasowej wiedzy.

Jest jednak klasa argumentów bardziej wyrafinowanych, które spełniają tak zwany warunek Jodkowskiego. Polegają one na uzasadnianiu tezy, że nauka naturalistyczna nie tylko nie rozwiązuje jakiegoś problemu, ale również że nigdy nie będzie w stanie go wyjaśnić. Dzięki owemu drugiemu komponentowi argument taki może być postrzegany przez naukowców jako poważny temat do dyskusji.

W artykule zostanie omówiony przykład spełnienia warunku Jodkowskiego przez antynaturalistycznego uczonego — argument Stephena C. Meyera dotyczący problemu pochodzenia informacji genetycznej.

Summary:

Discussions between naturalistic scientists and scientists who invoke conscious, intelligent causes in their explanations of some phenomena in the natural world are rare. The latter’s argumentation is often limited to showing that naturalistic science has not provided a well-elaborated solution to a question. They postulate God’s (or wider: intelligent designer’s) interventions where there are gaps in present knowledge.

But there is a class of more sophisticated arguments which fulfill the so-called Jodkowski’s condition. Not only do these arguments say that naturalistic science does not provide a solution of a problem but they also present reasons why it could never provide a solution in the future. Because of the second part of such an argument, it can be viewed as a serious subject for discussion by scientists.

An example of an argument that meets Jodkowski’s condition will be presented in the article, namely Stephen C. Meyer’s argument regarding the problem of the origin of genetic information.

Słowa kluczowe: warunek Jodkowskiego, nauka, inteligentny projekt, „podpis w komórce”, pochodzenie życia, informacja genetyczna.

Keywords: Jodkowski’s condition, science, intelligent design, “signature in the cell”, origin of life, genetic information.

Data wstawienia tekstu na stronę: 18 czerwca 2016 r.

Published on webpage: 18 June 2016.

We have 28 guests and no members online