FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12
Philosophical Aspects of Origin 2015, vol. 12


Patrick Matthew

O budulcu okrętowym i uprawie drzew oraz krytyczne uwagi o autorach, którzy ostatnio podejmowali problematykę upraw

(On Naval Timber and Arboriculture; with Critical Notes on Authors who have Recently Treated the Subject of Planting)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Grzegorz Malec email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Patrick MatthewOn Naval Timber and Arboriculture; with Critical Notes on Authors who have Recently Treated the Subject of Planting, Longman, Rees, Orme, Brown, and Greene — Adam Smith, London — Edinburgh 1831, s. 106-108, 306-308, 364-369, 369-375, 381-388.

Streszczenie:

Hodowcy od dawna wiedzą, że aby otrzymać pożądaną odmianę zwierząt czy roślin należy uważnie dobierać jednostki do rozrodu. To właśnie pod bacznym okiem człowieka został ukształtowany pies, koń, krowa, owca, ptactwo domowe, jak również jabłko, gruszka, śliwka, agrest, ziemniak czy groch, które różnicują się w niezliczone odmiany, różniąc się znacznie pod względem rozmiaru, koloru, smaku, stałości budowy, czasu wzrostu — zatem niemalże w każdej dostrzegalnej właściwości. W stanie natury również zachodzi podobny proces selekcji, na skutek której zachowana zostaje każda płodna istota najlepiej przystosowana do warunków bytowania właściwych dla jej rodzaju, co wydaje się zamierzone w celu ukształtowania fizycznych, psychicznych czy instynktownych zdolności dla jak najlepszego jej przystosowania i zapewnienia przetrwania. Ten naturalny proces selekcji utrzymuje siłę lwa, szybkość zająca i podstępność lisa. Przyrost naturalny w stanie natury, wraz ze wszystkimi modyfikacjami organizmów, wykracza daleko poza potrzeby wypełnienia powstałych luk. Jednostki powodowane koniecznością zdobycia pożywienia, które nie posiadają wystarczającej siły, szybkości, odwagi czy sprytu, zginą przedwcześnie i bezpotomnie. Ich miejsce zostanie zajęte przez lepsze jednostki pochodzące z tego samego rodzaju, które także poszukują środków do życia. W stanie natury występuje zatem powszechna rywalizacja, która utrzymuje naturalną równowagę życia. Rywalizacja ta obecna jest też między różnymi rasami człowieka, a także w społeczeństwach, w których istnieją nieużyteczne prawa i przywileje. I dlatego zniesienie prawa majoratu i pierworództwa w obecnym stanie cywilizacji nie tylko uczyni właściciela ziemskiego szczęśliwszym i szlachetniejszym, ale także przyczyni się do uzyskania znaczenie większej stabilności porządku społecznego, jak również okaże się zasadniczym bodźcem do rozwoju przemysłu, zwiększając dobrobyt i poprawiając sytuację klasy robotniczej. Europejska szlachta postąpiłaby roztropnie, gdyby unieważniła każde roszczenie czy prawo, które tworzy z niej odrębną klasę i tak szybko, jak to tylko możliwe, połączyła się ze społeczeństwem. Istnieje w naturze prawo, na mocy którego wszystko to, co nie jest użyteczne, zostaje wyeliminowane.

Summary:

There is a common practice in breeders to carefully select plants or animals to reproduction in order to obtain desirable variety. It has been forced upon man's notice in the dog, horse, cow, sheep, poultry — in the Apple, Pear, Plum, Gooseberry, Potato, Pea, which sport in infinite varieties, differing considerably in size, colour, taste, firmness of texture, period of growth, almost in every recognisable quality. Similar process of selection is also prevalent in the state of nature where survived only reproductive being the best possibly suited to its condition that its kind which appears intended to model the physical and mental or instinctive powers, to their highest perfection, and to continue them so. This natural process of selection sustains the lion in his strength, the hare in her swiftness, and the fox in his wiles. As nature, in all her modifications of life, has a power of increase far beyond what is needed to supply the place of what falls by Time’s decay, those individuals who possess not the requisite strength, swiftness, hardihood, or cunning, fall prematurely without reproducing — either a prey to their natural devourers, or sinking under disease, generally induced by want of nourishment, their place being occupied by the more perfect of their own kind, who are pressing on the means of subsistence. Thus there is common competition in the state of nature which kept natural balance of life. This competition is present also among different races of men and within societies where useless laws and privileges still appears. Consequently, the abolition of the law of entail and primogeniture, will, in the present state of civilization, not only add to the happiness of the proprietor, heighten morality, and give much greater stability to the social order, but will also give a general stimulus to industry and improvement, increasing the comforts and elevating the condition of the operative class. It would be wisdom in the noblesse of Europe to abolish every claim or law which serves to point them out a separate class, and, as quickly as possible, to merge themselves into the mass of the population. It is a law manifest in nature, that when the use of any thing is past, its existence is no longer kept up.

Słowa kluczowe: klasy społeczne, prawo majoratu, rasy człowieka, prawo przystosowania środowiskowego.

Keywords: social classes, primogeniture, races of man, circumstance-adaptive law.

Data wstawienia tekstu na stronę: 15 marca 2016 r.

Published on webpage: 15 March 2016.

We have 36 guests and no members online