FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11
Philosophical Aspects of Origin 2014, vol. 11


Nathan Aviezer

Kabała, nauka i stworzenie Wszechświata

(Kabbalah, Science and the Creation of the Universe)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dorota Brylla email-ikonawebsite-ikona

Oryginał / Original: Nathan AviezerKabbalah, Science and the Creation of the Universe, Jewish Action 2004, vol. 65, no. 1.

Streszczenie:

Artykuł podejmuje problem stworzenia Wszechświata z punktu widzenia nauczania kabały (gałęzi judaizmu mistycznego) i argumentuje za podobieństwami pomiędzy tym ujęciem a współczesną hipotezą naukową — teorią strun. Pomysł ten bazuje na założonym przez autora paralelizmie pomiędzy dziesięcioma wymiarami przestrzennymi teorii strun i dziesięcioma sefirot kabały. Rolę centralną odgrywa tu kabalistyczna (z kabały luriańskiej) koncepcja szewirat ha-kelim („rozbicie naczyń”). Autor twierdzi, że trzy górne, „nienaruszone” podczas procesu stworzenia, sefirot (to jest kelim) są odpowiednikami trzech percypowanych wymiarów przestrzennych (góra-dół, wschód-zachód, północ-południe), a siedem dolnych, „rozbitych”, sefirot (kelim) to odpowiedniki zwiniętych w procesie stworzenia siedmiu wymiarów przestrzeni (niedoświadczanych przez ludzi), o których mówi teoria strun.

Summary:

This paper examines the problem of the creation of the universe from a Kabbalah (viz. Jewish mysticism’s branch) point of view and asserts similarity of this account with one modern scientific hypothesis — namely, string theory. The correlation is put forward by highlighting the parallels between the assumed ten spatial dimensions of string theory and the ten sefirot of Kabbalah. The key role is played here by the kabbalistic (from the lurianic Kabbalah) concept of shevirat ha-kelim (“breaking of the vessels”). The author argues that the three upper, “intact” in the process of creation, sefirot (i.e. kelim) are the counterparts of the three perceived spatial dimensions (up-down, east-west, north-south), and the seven lower, “broken”, sefirot (kelim) are the counterparts of the string theory’s seven spatial dimensions compacted in the proccess of creation (hence not experienced by humans).

Słowa kluczowe: kabała, sefirot, szewirat ha-kelim, teoria strun, wymiary przestrzenne, kosmologia, nauka, stworzenie, judaizm.

Keywords: Kabbalah, sefirot, shevirat ha-kelim, string theory, spatial dimensions, cosmology, science, creation, Judaism.

Data wstawienia tekstu na stronę: 24 czerwca 2015 r.

Published on webpage: 24 June 2015.

We have 30 guests and no members online