FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1
Philosophical Aspects of Origin 2004, vol. 1


Russell F. Doolittle

Subtelna równowaga

(A Delicate Balance)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Russell F. DOOLITTLE, „A Delicate Balance”, Boston Review, luty/marzec 1997, s. 28-29.

Poprawiona wersja tłumaczenia ukazała się w / Revised version appeared in: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 189-195.

Streszczenie:

Jest to recenzja książki Michaela J. Behe’ego, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996), zawierającej krytykę teorii ewolucji. Autor, na początku swojej kariery uniwersyteckiej, zajmował się zagadnieniem krzepnięcia krwi i powstanie kaskady krzepnięcia krwi tłumaczył w kategoriach doboru naturalnego. Temat ten został poruszony przez Behe’ego, który stwierdził, że proces krzepnięcia krwi jest nieredukowalnie złożony, a w związku z tym nie mógł powstać na drodze stopniowych zmian ewolucyjnych. Niemniej, jak podkreśla autor, w ostatnich latach zgromadzono nadzwyczajną ilość świadectw ewolucji kaskady krzepnięcia krwi (badania nad duplikacją genów i tasowaniem egzonów), które w przytłaczający sposób przemawiają za słusznością wcześniejszych wniosków autora.

Summary:

It is a review of Michael J. Behe’s book titled Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996), containing the criticism of evolutionary theory. Author, at the beginning of his academic career, dealt with the issue of the blood clotting and he explained the origin of blood clotting cascade in terms of natural selection. This issue was discussed by Behe who stated that the blood clotting process is irreducibly complex and thus it could not have arisen through gradual evolutionary changes. Nevertheless, as author points out, in recent years an enormous amount of evidence of evolution of blood clotting (research over gene duplication and exon shuffling) has been accumulated which overwhelmingly bespeaks the soundness author’s earlier conclusions.

Słowa kluczowe: redukowalna złożoność, nieredukowalna złożoność, homologia, kaskada krzepnięcia krwi, tasowanie eksonów, duplikacja genu, Michael J. Behe.

Keywords: Michael J. Behe, gene duplication, exon shuffling, blood clotting cascade, homology, irreducible complexity, reducible complexity.

Recenzent / Reviewer: Grzegorz Nowak email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, tel. 537-57-39.

Data wstawienia tekstu na stronę: 21 stycznia 2005 r.

Published on webpage: 21 January 2005.

We have 33 guests and no members online