FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1
Philosophical Aspects of Origin 2004, vol. 1


Kenneth R. Miller

Wielki projekt życia

(Life's Grand Design)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Adam Grzybek email-ikona website-ikona

Oryginał /Original: Kenneth R. MILLER, Life's Grand Design, Technology Review, luty/marzec 1994, vol. 97(2), s. 24-32.

Streszczenie:

W styczniu 1982 roku sędzia William K. Overton, podczas słynnego procesu w Arkansas, wydał wyrok, na mocy którego kreacjonizm nie został uznany za teorię naukową. Jednym z argumentów na rzecz kreacjonizmu był argument z projektu. W późniejszych latach stał się on kluczowy dla teorii inteligentnego projektu, która, w opinii autora, jest obecnie najważniejszą z teorii przeciwstawnych w stosunku do teorii ewolucji. Autor krytycznie odnosi się do teorii inteligentnego projektu. W jego opinii jest to teoria, która wymaga, żebyśmy udawali, że o organizmach żywych oraz o projekcie, inżynierii i teorii informacji wiemy mniej niż w rzeczywistości. Żąda ona, abyśmy odłożyli na bok proste i logiczne ewolucyjne wyjaśnienie błędów w projekcie organizmów żywych i przyjęli mglistą teorię, która pozornie wyjaśnia wszystko, mówiąc: "tak właśnie skonstruował to projektant". Jest więc ona jedynie argumentem z niewiedzy, współczesna biologia oferuje natomiast nowe świadectwa tego, że organizmy powstały stopniowo w procesie ewolucji.

Summary:

On January 1982, judge William K. Overton, during a famous law case in Arkansas, handed down a decision that creationism is not a scientific theory. One of the arguments for creationism was an argument from design. Later it became a fundamental argument for intelligent design theory which presently, in author’s opinion, is the most important alternative to theory of evolution. Author is critical about intelligent design theory. In his opinion, it is a theory which requires us to pretend we know less than we really do about living organisms, design, engineering, and information theory. It demands us to set aside simple and logical evolutionary explanations of design flaws in living organisms and to accept a vague theory that seemingly explains everything by stating: „that is the way the designer made it”. Thus, it is only an argument from ignorance, whereas modern biology offers new evidence that organisms emerged gradually in the process of evolution.

Słowa kluczowe: kreacjonizm, teoria inteligentnego projektu, darwinizm, ewolucja, suboptymalny projekt.

Keywords: creationism, intelligent design theory, Darwinism, evolution, suboptimal design.

Recenzent / Reviewer: Józef Zon email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Teoretycznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-4218, fax 81 445-4225.

Data wstawienia tekstu na stronę: 16 stycznia 2005 r.

Published on webpage: 16 January 2005.

We have 29 guests and no members online