FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1
Philosophical Aspects of Origin 2004, vol. 1


Mark Perakh

Nieredukowalna sprzeczność

(Irreducible Contradiction)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Mark PERAKH, Unintelligent Design, Chapter 2: „Irreducible Contradiction”, Prometheus Books, New York 2004, s. 111-140.

Streszczenie:

Niniejszy artykuł jest rozdziałem książki Marka Perakha,  Unintelligent Design. W rozdziale tym krytykuje on Michaela Behe’ego koncepcję nieredukowalnej złożoności. Perakh argumentuje, że nieredukowalna złożoność jakiegoś układu – przeciwnie do tego, co twierdzi Behe – wcale nie wskazuje na inteligentny projekt, lecz oznacza, że powstał on w sposób przypadkowy. Według Perakha systemy inteligentnie zaprojektowane to takie, które charakteryzują się względną prostotą, i które mają wbudowane mechanizmy kompensujące stratę lub uszkodzenie jakiegoś składnika. Utrzymuje on, że prawdopodobieństwo spontanicznego powstania złożonego systemu, który pełni pewną funkcję, jest dużo większe niż prawdopodobieństwo spontanicznego powstania układu, pełniącego tę samą funkcję w prostszy sposób.

Summary:

The article is a chapter excerpted from Mark Perakh’s book Unintelligent Design. In this chapter he criticizes Michael Behe’s concept of irreducible complexity. Author argues that irreducible complexity of a system – contrary to Behe’s opinion – does not bespeak intelligent design at all, but means it originated by chance. Intelligently designed systems, according to the author, are those which are characterized by relative simplicity and have embedded mechanisms compensating loss or damage of one of the components. In his opinion, the probability of spontaneous generation of a complex system which performs some function is much higher than the probability of spontaneous generation of a system performing the same function in a simpler way.

Słowa kluczowe: Michael J. Behe, nieredukowalna złożoność, mechanizm samokomensacyjny, rachunek prawdopodobieństwa, algorytmiczna teoria prawdopodobieństwa, teoria inteligentnego projektu, ewolucja.

Keywords: Michael J. Behe, irreducible complexity, self-compensation mechanism, probability calculus, algorithmic theory of probability, intelligent design theory, evolution.

Recenzent / Reviewer: Józef Zon email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Teoretycznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-4218, fax 81 445-4225.

Data wstawienia tekstu na stronę: 3 grudnia 2004 r.

Published on webpage: 3 December 2004.

We have 32 guests and no members online