FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1
Philosophical Aspects of Origin 2004, vol. 1


Michael J. Behe

Filozoficzne zarzuty stawiane hipotezie inteligentnego projektu: odpowiedź na krytykę

(Philosophical Objections to Intelligent Design: Response to Critics)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Michael J. BEHE, Philosophical Objections to Intelligent Design: Response to Critics.

Poprawiona wersja tłumaczenia ukazała się w / Revised version appeared in: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 217-232.

Streszczenie:

Autor jest zwolennikiem teorii inteligentnego projektu, która - w jego ujęciu - głosi, że pewne systemy biochemiczne zostały zaprojektowane przez jakiegoś inteligentnego projektanta. Rozpatruje kwestię falsyfikowalności tej teorii. Stara się usunąć nieporozumienia związane z pojęciem nieredukowalnej złożoności (nieredukowalna złożoność to cecha, dzięki której - według Behe'ego - można poznać, czy dany układ biochemiczny został zaprojektowany). Autor zastanawia się też nad słusznością postulowania naturalizmu metodologicznego w naukach przyrodniczych i opowiada się ostatecznie za stanowiskiem przeciwnym.

Summary:

Author is a proponent of intelligent design theory which states that some biochemical systems were designed by an intelligent designer. He considers the issue of falsifiability of this theory and tries to remove misunderstandings regarding the notion of irreducible complexity (irreducible complexity is a feature thanks to which, according to the author, one can recognize whether a given biochemical system was designed). Author takes into consideration also the issue of soundness of postulating methodological naturalism in science and opts for the opposite position.

Słowa kluczowe: falsyfikowalność, nieredukowalna złożoność, darwinizm, inteligentny projekt, cud, wnioskowanie o projekcie, wić bakteryjna.

Keywords: falsifiability, irreducible complexity, Darwinism, intelligent design, miracle, design inference, bacterial flagellum.

Recenzent / Reviewer: Grzegorz Nowak email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, tel. 537-57-39.

Data wstawienia tekstu na stronę: 28 lipca 2004 r.

Published on webpage: 28 July 2004.

We have 34 guests and no members online