FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1
Philosophical Aspects of Origin 2004, vol. 1


Jerry A. Coyne

Nowa fala fanatyzmu w nauce

(More Crank Science)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Jerry A. COYNE, "More Crank Science", Boston Review, Feb/March 1997.

Streszczenie:

Jest to recenzja książki Michaela J. Behe'ego Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996). Coyne stara się już z gruntu metodologicznego zdyskredytować teorię inteligentnego projektu, której Behe jest zwolennikiem. Uważa tę teorię za nienaukową, gdyż - jego zdaniem - nie da się jej sfalsyfikować. Co więcej, twierdzi, iż jest ona przejawem „fanatyzmu w nauce" - można ją traktować na równi z homeopatią czy teorią spolimeryzowanej wody.

Summary:

It is a review of Michael J. Behe’s book titled Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996), containing the criticism of evolutionary theory. Author tries to discredit intelligent design theory, of which Behe is a proponent, on methodological grounds. According to the author, it is unscientific theory because it cannot be falsified. Moreover, in his opinion, it is an manifestation of „crank science” – it can be treated in the same way as homeopathy or polywater theory.

Słowa kluczowe: Michael J. Behe, fanatyczna nauka, antyewolucjonizm, neodarwinizm, kreacjonizm, teoria inteligentnego projektu, testowalność, falsyfikowalność.

Keywords: Michael J. Behe, crank science, anti-evolutionism, neo-Darwinism, creationism, intelligent design theory, testability, falsifiability.

Recenzent / Reviewer: Grzegorz Nowak email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, tel. 537-57-39.

Data wstawienia tekstu na stronę: 28 lipca 2004 r.

Published on webpage: 28 July 2004.

We have 22 guests and no members online