FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2004, t. 1
Philosophical Aspects of Origin 2004, vol. 1


Tomasz Krause

Filozoficzne aspekty tzw. «afery Kansas»

(Philosophical Aspects of the so-called «Kansas Affair»)

download-ikona

Streszczenie:

Celem pracy jest przedstawienie i analiza wydarzeń z 1999 roku. Podczas rutynowego procesu aktualizowania stanowych szkolnych standardów nauczania w stanie Kansas (USA), grupa lokalnych aktywistów kreacjonistycznych (w większości kreacjoniści tzw. młodej Ziemi) podjęła udaną próbę wprowadzenia poprawek do dokumentu końcowego programu nauczania przyrody.

Dokument ten został przyjęty w głosowaniu Radę ds. Edukacji stanu Kansas w sierpniu 1999 roku. Wprowadzone z inspiracji kreacjonistów poprawki m.in. usuwały z programu nauczania przyrody zapisy mówiące o nadrzędnej i niepodważalnej roli neodarwinowskiej teorii ewolucji i w ogóle ewolucjonizmu w nauce, w szczególności zaś w biologii, antropologii i geologii (oraz szerzej we wszystkich naukach zajmujących się pochodzeniem Wszechświata i człowieka).

Rozpętana po tym fakcie przez ewolucjonistów ogólnoamerykańska (a nawet i międzynarodowa) polityczna i medialna nagonka na stan Kansas, w której nie brakowało szyderstw i drwin, doprowadziła ostatecznie przy następnych wyborach stanowych do elekcji nowych członków Rady, którzy anulowali kontrowersyjne zapisy i przywrócili „proewolucjonistyczne", zgodne z obecnym stanem wiedzy i opinią większości naukowców zapisy.

We Wprowadzeniu przedstawiona została krótko historia „afery Kansas", ze zwróceniem szczególnej uwagi na istotne jej momenty, wprowadzając jednocześnie czytelnika w sedno zagadnienia.

Część główną pracy stanowią trzy rozdziały, których treścią jest analiza (przedstawienie wraz z komentarzem) zmienionych, dodanych bądź usuniętych zapisów w końcowym dokumencie programu nauczania przyrody dla szkół publicznych stanu Kansas w stosunku do proponowanego, „proewolucjonistycznego" projektu. Zadaniem komentarza jest przedstawienie argumentów stron oraz odpowiedź na pytanie, jak poszczególne zapisy należy traktować w kontekście filozoficznego sporu ewolucjonizm-kreacjonizm; czy wszystkie poprawki wprowadzono na korzyść kreacjonizmu lub niekorzyść ewolucjonizmu?

W Zakończeniu następuje zebranie wszystkich pojedynczych spostrzeżeń w ogólne wnioski oraz wypływające z nich dalekosiężne, niewidoczne być może „na pierwszy rzut oka", polityczne, społeczne i ekonomiczne konsekwencje, nadające „aferze Kansas" znacznie bardziej poważne znaczenie, niż mogłoby się zrazu wydawać.

Summary:

The aim of the article is the presentation and analysis of some events of 1999. During the routine process of updating the state school teaching standards in Kansas (USA), the group of local creationist activists (mostly so-called young earth creationists) made successful attempt to introduce some corrections into the document of the final science curriculum. This document has been adopted in a vote of Kansas State Board of Education in August 1999. The corrections introduced by creationists removed from the science curriculum, among other things, the records about superior and undeniable role of the neo-Darwinian theory and the theory of evolution us such in science, especially in biology, anthropology, and geology (and more generally in all sciences dealing with the origin of the Universe and the man). After this event, a political and media all-American (or even international) campaign against Kansas state, initialized by evolutionists and full of derision and raillery, led, after next state elections, to appointment of new members of the Board who cancelled controversial records and restored pro-evolutionist ones, compatible with the present state of knowledge and opinion of most scientists.

Słowa kluczowe: Rada ds. Edukacji Stanu Kansas, teoria ewolucji, kreacjonizm, program nauczania w zakresie lekcji przyrody.

Keywords: Kansas State Board of Education, theory of evolution, creationism, science curriculum.

Recenzent / Reviewer: Wojciech Sady email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac MCS 4, 20-031 Lublin.

Data wstawienia tekstu na stronę: 30 stycznia 2005 r.

Published on webpage: 30 January 2005.

We have 28 guests and no members online