FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3
Philosophical Aspects of Origin 2005/2006, vol. 2/3


William B. Provine

Projekt? Tak! Ale czy inteligentny?

(Design? Yes! But Is It Intelligent?)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Sławomir Piechaczek email-ikona website-ikona

Oryginał/ Original: William B. PROVINE, „Design? Yes! But Is It Intelligent?”, w: John Angus CAMPBELL and Stephen C. MEYER (eds.), Darwinism, Design and Public Education, Michigan State University Press, East Lansing 2003, s. 499-512.

Streszczenie:

Autor porusza różne tematy związane z teorią inteligentnego projektu. Przedmiotem jego rozważań są: naukowa wartość teorii inteligentnego projektu; rozróżnienie naturalizmu metafizycznego od naturalizmu metodologicznego oraz jego rola w praktyce naukowej i znaczenie dla wierzących naukowców; relacja między nauką a religią na przykładzie zasady NOMA, której twórcą jest Stephen Jay Gould; oraz zagadnienie nauczania nauk przyrodniczych - na przykład, czy dopuszczać, by na lekcjach przyrody dyskutowano także koncepcje kreacjonistyczne.

Summary:

Author takes into account various themes concerning intelligent design theory. The subject of his considerations are: scientific value of intelligent design theory; distinction between metaphysical and methodological naturalism and its role in the scientific practice as well as its meaning for the scientists who believes in God; relationship between science and religion on the example of NOMA (Non-Overlapping MAgisteria) principle which was formulated by Stephen Jay Gould; and finally the issue of teaching science – for example, whether also creationist concepts should be discussed in science classes.

Słowa kluczowe: teoria inteligentnego projektu, darwinizm, kreacjonizm, zasada NOMA, edukacja naukowa, naturalizm metodologiczny, naturalizm metafizyczny.

Keywords: intelligent design theory, Darwinism, creationism, NOMA principle, science education, methodological naturalism, metaphysical naturalism.

Recenzent / Reviewer: Grzegorz Nowak email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, tel. 537-57-39.

Data wstawienia tekstu na stronę: 9 stycznia 2007 r.

Published on webpage: 9 January 2007.

We have 12 guests and no members online