FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3
Philosophical Aspects of Origin 2005/2006, vol. 2/3


Kenneth R. Miller

Odpowiedź na biochemiczny argument z projektu

(Answering the Biochemical Argument from Design)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Kenneth R. MILLER, "Answering the Biochemical Argument from Design", w: Neil A. MANSON (ed.), God and Design: The Teleological Argument and Modern Science, Routledge, London 2003, s. 292-307.

Poprawiona wersja tłumaczenia ukazała się w / Revised version appeared in: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 197-210.

Streszczenie:

Miller wskazuje wady Michaela Behe'ego koncepcji nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych. Uważa, że układy uznawane przez Behe'ego za nieredukowalnie złożone da się w rzeczywistości zredukować do prostszych struktur. Miller proponuje również możliwą drogę ewolucyjnego powstania tych układów, mianowicie mechanizm koopcji, który polega na przejmowaniu składników pełniących jakieś selekcjonowane przez dobór naturalny funkcje i tworzeniu z nich nowych, bardziej złożonych układów, które także pełnią funkcje selekcjonowane przez dobór naturalny. Ponadto, zdaniem Millera argument Behe'ego właściwie niczym nie różni się od dawno już zdyskredytowanego - jak twierdzi Miller - argumentu z projektu autorstwa dziewiętnastowiecznego biologa i teologa, Williama Paleya.

Summary:

Author points out the flaws of Michael Behe’s concept of irreducible complexity of biochemical systems. He believes that systems regarded by Behe as irreducible complex may be reduced to simpler structures. He offers also a possible way of evolutionary development of such systems, namely the mechanism of cooption, i.e. taking over components which perform some functions selected by natural selection and forming from them a new, more complex systems which also perform functions selected by natural selection. Furthermore, according to the author, basically Behe’s argument is the same as discredited long time ago – as Miller claims – argument of ninetieth century biologist and theologian William Paley.

Słowa kluczowe: argument z projektu, Michael J. Behe, nieredukowalna złożoność, darwinizm, teoria inteligentnego projektu, wić bakteryjna, Karol Darwin, William Paley.

Keywords: argument from design, Michael J. Behe, irreducible complexity, Darwinism, intelligent design theory, bacterial flagellum, Charles Darwin, William Paley.

Recenzent / Reviewer: Grzegorz Nowak email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, tel. 537-57-39.

Data wstawienia tekstu na stronę: 7 października 2005 r.

Published on webpage: 7 October 2005.

We have 16 guests and no members online