FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3
Philosophical Aspects of Origin 2005/2006, vol. 2/3


Christoph Schönborn

Odnajdywanie zamysłu w przyrodzie

(Finding Design in Nature)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Piotr Lenartowicz SJ email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Christoph SCHÖNBORN, Finding Design in Nature, The New York Times, July 7, 2005.

Streszczenie:

Celem artykułu jest rozwianie wątpliwości dotyczących wypowiedzi papieża Jana Pawła II, w której jakoby głosił on pogląd, że Kościół Katolicki zaakceptował darwinowską teorię ewolucji. Kardynał Schönborn, odwołując się do wcześniejszych wypowiedzi papieża, wskazuje, czego naprawdę nauczał Jan Paweł II, mianowicie, że wbrew neodarwinowskiemu dogmatowi wszelkie obserwacje świata przyrody świadczą, iż istnieje w niej pewien zamysł, celowość. Podobne poglądy neodarwiniści imputują obecnemu papieżowi Benedyktowi XVI, twierdząc, że nie ma on żadnych zastrzeżeń do darwinowskiego ewolucjonizmu. Jednakże zdaniem Schönborna stanowisko Kościoła w tej sprawie jest jednoznaczne: wewnętrzny zamysł dostrzegany w przyrodzie jest czymś oczywistym. Teorie przyrodnicze, które ignorują ten fakt nie tylko nie mogą aspirować do miana naukowych, lecz stanowią wyraz kapitulacji ludzkiej inteligencji.

Summary:

The aim of this paper is to dispel doubts that has grown around the pope John Paul II’s statement in which he allegedly proclaimed his view that the Catholic Church has accepted Darwinian theory of evolution. Cardinal Schönborn, referring to prior statements of the pope, points out what was the real teaching of John Paul II, namely that contrary to neo-Darwinian dogma all observations of nature prove of existence of design or purpose in it. Neo-Darwinians impute similar view to the current pope Benedict XVI claiming that he has no problem with Darwinian evolution. However, according to Schönborn, the Catholic Church holds unambiguous position on this matter: the immanent design found in nature is obvious. Scientific theories that ignore this fact not only do not deserve to be called science but also are an abdication of human intelligence.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Benedykt XVI, Kościół katolicki, kreacjonizm, teoria ewolucji, projekt, zamysł.

Keywords: John Paul II, Benedict XVI, Catholic Curch, creationism, evolutionary theory, design, purpose.

Recenzent / Reviewer: Józef Zon email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Teoretycznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-4218, fax 81 445-4225.

Data wstawienia tekstu na stronę: 31 lipca 2005 r.

Published on webpage: 31 July 2005.

We have 15 guests and no members online