FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2005/2006, t. 2/3
Philosophical Aspects of Origin 2005/2006, vol. 2/3


Michael J. Behe

Nieredukowalna złożoność: problem dla ewolucjonizmu darwinowskiego

(Irreducible Complexity: Obstacle to Darwinian Evolution)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Michael J. BEHE, „Irreducible Complexity: Obstacle to Darwinian Evolution", w: Michael RUSE and William A. DEMBSKI (eds.), Debating Design: From Darwin to DNA, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 352-370.

Streszczenie:

W arykule tym Michael J. Behe pokrótce przedstawia ideę inteligentnego projektu, kładąc szczególny nacisk na własną koncepcję nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych. Wskazuje na nieporozumienia i odpowiada na różne zarzuty wobec swojej koncepcji, wysuwane pod adresem podanych przez niego przykładów nieredukowalnej złożoności, takich jak wić bakteryjna, kaskada krzepnięcia krwi czy pułapka na myszy, która jest mechanicznym odpowiednikiem biochemicznych układów nieredukowalnie złożonych. Behe rozmyśla ponadto nad przyszłością teorii inteligentnego projektu.

Summary:

In the paper author presents briefly the idea of intelligent design, with the special emphasis on his own concept of irreducible complexity of biochemical systems. He points out the misunderstandings and addresses various objections to his concept, especially regarding his examples of irreducible complexity such as bacterial flagellum, blood clotting cascade or mousetrap which is a mechanical counterpart of irreducibly complex biochemical systems. Author is pondering also over the future of intelligent design theory.

Słowa kluczowe: nieredukowalna złożoność, wić bakteryjna, kaskada krzepnięcia krwi, inteligentny projekt, homologia, darwinizm.

Keywords: irreducible complexity, bacterial flagellum, blood clotting cascade, intelligent design, homology, Darwinism.

Recenzent / Reviewer: Grzegorz Nowak email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, tel. 537-57-39.

Data wstawienia tekstu na stronę: 20 czerwca 2005 r.

Published on webpage: 20 June 2005.

We have 35 guests and no members online