FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5
Philosophical Aspects of Origin 2007/2008, vol. 4/5


Justyna Kroczak

Mivart i granice ewolucji

(Mivart and Limits of Evolution)

download-ikona

Streszczenie:

Autorka przedstawia sylwetkę dziewiętnastowiecznego brytyjskiego przyrodnika George’a J. Mivarta. Omawia jego stanowisko wobec darwinowskiej teorii ewolucji. Mivart był ewolucjonistą. Odrzucał jednak mechanizm doboru naturalnego oraz uznawał istnienie nieprzekraczalnej granicy, jaka oddziela człowieka od zwierząt. Człowiek według niego to wyjątkowa istota, której dusza i umysł zostały stworzone w nadprzyrodzony sposób. Autorka opisuje też reakcje współczesnych mu naukowców oraz Kościoła katolickiego na przedstawiane przez niego poglądy.

Summary:

Author presents a profile of nineteenth-century British scientist George J. Mivart. She reviews his attitude towards Darwin’s theory of evolution. Although he was an evolutionist, he rejected mechanism of natural selection and presumed that there is an impassable boundary between human being and animals. In his opinion, human being is an extraordinary entity whose soul and mind were supernaturally created. Author also presents reactions of contemporary scientists and Roman Catholic Church to Mivart’s views.

Słowa kluczowe: Kościół katolicki, umysł, dusza, dobór naturalny, ewolucja.

Keywords: catholic Church, mind, soul, natural selection, evolution.

Recenzent / Reviewer: Piotr Lenartowicz SJ email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katedra Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogiczej Ignatianum, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków.

Data wstawienia tekstu na stronę: 22 kwietnia 2009 r.

Published on webpage: 22 April 2009.

We have 34 guests and no members online