FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5
Philosophical Aspects of Origin 2007/2008, vol. 4/5


Branden Fitelson, Christopher Stephens i Elliott Sober

Jak nie należy wykrywać projektu

(How Not to Detect Design – Critical Notice: William A. Dembski, The Design Inference)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Adam Trybus email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Branden FITELSON, Christopher STEPHENS, and Elliott SOBER, How Not to Detect Design – Critical Notice: William A. Dembski, The Design Inference, Philosophy of Science, September 1999, vol. 66, s. 472-488.

Streszczenie:

Artykuł stanowi analizę krytyczną koncepcji filtra eksplanacyjnego, zaprezentowanej przez Williama Dembskiego w książce The Design Inference. Filtr jest rozumiany jako formalizacja procedury prowadzącej do wykrycia, czy dane zdarzenie jest zaprojektowane poprzez zastosowanie reguł rządzących wyborem wzajemnie się wykluczających hipotez: regularności, przypadku i projektu. Autorzy odnoszą się do pojęcia szansy hipotezy rozumianej jako prawdopodobieństwo, jakie ta hipoteza nadaje zdarzeniom ,i argumentują, że w odróżnieniu od hipotez przypadku i regularności, szansa hipotezy projektu nigdy nie jest brana przez Dembskiego pod uwagę. Autorzy krytykują również klasyfikację wymienionych hipotez zaproponowaną w The Design Inference.

Summary:

The article is a critical analysis of the explanatory filter concept presented by William Dembski in his book The Design Inference. The filter is understood as formalization of the procedure leading to detection whether a given event is designed. The procedure is based on application of the rules that determine the choice between mutually exclusive hypotheses: Regularity, Chance and Design. Authors refer to the notion of likelihood of a hypothesis understood as the probability that hypothesis confers on observations. They argue that, in contrast to the likelihood of Chance and Regularity hypotheses, Dembski never takes the likelihood of Design hypothesis into consideration. Authors also criticize classification of above mentioned hypotheses proposed in The Design Inference.

Słowa kluczowe: filtr eksplanacyjny, szansa, prawdopodobieństwo, przypadek, regularność, specyfikacja.

Keywords: explanatory filter, likelihood, probability, design, chance, regularity, specification.

Recenzent / Reviewer: Artur Koterski email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin.

Data wstawienia tekstu na stronę: 28 marca 2009 r.

Published on webpage: 28 March 2009.

We have 28 guests and no members online