FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5
Philosophical Aspects of Origin 2007/2008, vol. 4/5


Taner Edis

Dlaczego "teoria inteligentnego projektu" jest bardziej interesująca niż tradycyjny kreacjonizm

(Why "Intelligent Design" Is More Interesting Than Old-Fashioned Creationism)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Taner EDIS, Why "Intelligent Design" Is More Interesting Than Old-Fashioned Creationism, Talk Reason, 6 October 2005. Artykuł ukazał się pierwotnie w czasopiśmie Georgia Journal of Science 2005, vol. 63, no. 3, s. 190-197.

Streszczenie:

Taner Edis argumentuje, że choć teoria inteligentnego projektu w dużej mierze po prostu powtarza błędy dawno zdyskredytowanego tradycyjnego kreacjonizmu, część jej twierdzeń może mieć znaczenie dla rozwoju nauki. Edisowi chodzi o twierdzenia, dotyczące natury inteligencji i wykrywania projektu. Mimo iż jego zdaniem nie są one słuszne, zdanie sobie sprawy, dlaczego tak jest, może pomóc naukowcom w dostrzeżeniu, w jak wielkim stopniu współczesna nauka ma charakter interdyscyplinarny, a to mogłoby przyśpieszyć rozwiązanie jednego z najbardziej fundamentalnych problemów naukowych, jakim jest kwestia pochodzenia informacji.

Summary:

Author argues that even though intelligent design theory for the most part repeats common mistakes of long ago discredited traditional creationism, some of its claims can be significant for the advancement of science. He means claims concerning the nature of intelligence and detection of design. In spite of the fact that in his opinion these claims are incorrect, he points out that when scientists will realize why is that, it will help them to recognize the strongly interdisciplinary character of modern science. In consequence, it could bring the solution for one of the most fundamental scientific issues – the origin of information – more quickly.

Słowa kluczowe: inteligentny projekt, tradycyjny kreacjonizm, darwinizm, dobór naturalny, losowość, informacja, nauka.

Keywords: intelligent design, old-fashioned creationism, Darwinism, natural selection, randomness, information, science.

Recenzent / Reviewer: Leszek Siergiejczyk email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, ul. Hurtowa 1, 15-399 Białystok.

Data wstawienia tekstu na stronę: 14 marca 2009 r.

Published on webpage: 14 March 2009.

We have 25 guests and no members online