FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5
Philosophical Aspects of Origin 2007/2008, vol. 4/5


Elliott Sober

Teoria inteligentnego projektu a nadnaturalizm. O tezie, że projektantem może być Bóg lub istoty pozaziemskie

(Intelligent Design Theory and the Supernatural: The "God or Extra-Terrestrials" Reply)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Sławomir Piechaczek email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Elliott SOBER, Intelligent Design Theory and the Supernatural: The "God or Extra-Terrestrials" Reply, Faith and Philosophy 2007, vol. 24, s. 72-82.

Streszczenie:

Kiedy rzecznicy teorii inteligentnego projektu (ID) zaprzeczają, że ich teoria ma charakter religijny, opowiadają się za teorią minimalistyczną (teorią mini-ID), według której odkryte w naturze nieredukowalnie złożone adaptacje są dziełem jednego lub większej liczby inteligentnych projektantów. Nie uznają jej za religijną, ponieważ nie określa ona tożsamości projektanta – dzieła stworzenia mógł dokonać nadprzyrodzony Bóg lub grupa istot pozaziemskich. W niniejszym artykule próbuję wykazać, że teza ta bagatelizuje konsekwencje płynące z teorii mini-ID. Teoria mini-ID uzupełniona o kolejne cztery założenia, których wiarygodność została ustalona niezależnie, pociąga istnienie nadprzyrodzonego inteligentnego projektanta. W dalszej części artykułu dowodzę, że takie teorie naukowe, jak darwinowska teoria ewolucji, nie wypowiadają się na temat istnienia nadprzyrodzonych projektantów.

Summary:

When proponents of Intelligent Design (ID) theory deny that their theory is religious, the minimalistic theory they have in mind (the mini-ID theory) is the claim that the irreducibly complex adaptations found in nature were made by one or more intelligent designers. The denial that this theory is religious rests on the fact that it does not specify the identity of the designer – a supernatural God or a team of extra-terrestrials could have done the work. The present paper attempts to show that this reply underestimates the commitments of the mini-ID Theory. The mini-ID theory, when supplemented with four independently plausible further assumptions, entails the existence of a supernatural intelligent designer. It is further argued that scientific theories, such as the Darwinian theory of evolution, are neutral on the question of whether supernatural designers exist.

Słowa kluczowe: teoria inteligentnego projektu, nadnaturalizm, istota nadnaturalna, darwinizm, nieredukowalna złożoność, testowalność.

Keywords: intelligent design theory, supernaturalism, supernatural being, Darwinism, irreducible complexity, testability.

Recenzent / Reviewer: Józef Zon email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Teoretycznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-4218, fax 81 445-4225.

Data wstawienia tekstu na stronę: 8 marca 2009 r.

Published on webpage: 8 March 2009.

We have 18 guests and no members online