FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5
Philosophical Aspects of Origin 2007/2008, vol. 4/5


Thomas Woodward

CSI i filtr eksplanacyjny: Dembski w ogniu krytyki

(CSI and Explanatory Filter: Dembski's Trial by Fire)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Thomas WOODWARD, "CSI and Explanatory Filter: Dembski's Trial by Fire", rozdział w: Thomas WOODWARD, Darwin Strikes Back: Defending the Science of Intelligent Design, Baker Books, Grand Rapids, Michigan 2006, s. 135-152.

Streszczenie:

Autor przedstawia koncepcję filtra eksplanacyjnego, sformułowaną przez zwolennika teorii inteligentnego projektu - Williama A. Dembskiego. Filtr ma służyć jako uniwersalne narzędzie wykrywania projektu, będącego nie tylko dziełem istot ludzkich, ale także wszelkich innych istot inteligentnych. Filtr ma mieć zastosowanie nawet na gruncie takich nauk przyrodniczych, jak biologia czy kosmologia. Autor odpowiada również na niektóre zarzuty skierowane pod adresem koncepcji Dembskiego.

Summary:

Author presents the explanatory filter concept formulated by intelligent design theory proponent William A. Dembski. The filter is intended to be an universal instrument for detecting design that is not only the work of human beings but also of other intelligent entities. The filter is supposed to be applicable even to such fields of natural science as biology and cosmology. Author replies also to some objections to Dembski’s concept.

Słowa kluczowe: filtr eksplanacyjny, wyspecyfikowana złożoność, wyspecyfikowana złożona informacja, komórki Benarda, ciąg Fibonacciego, przyczyny inteligentne, przyczyny naturalne, przyczyny nadnaturalne.

Keywords: explanatory filter, specified complexity, complex specified information, Benard cells, Fibonacci sequence, intelligent causes, natural causes, supernatural causes.

Recenzent / Reviewer: Robert Poczobut email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katedra Filozofii, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok.

Data wstawienia tekstu na stronę: 2 lutego 2009 r.

Published on webpage: 2 February 2009.

We have 32 guests and no members online