FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5
Philosophical Aspects of Origin 2007/2008, vol. 4/5


Eva Jablonka i Marion J. Lamb

Zmiana genetyczna: ślepa, ukierunkowana, interpretatywna?

(Genetic Variation: Blind, Directed, Interpretative?)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Piotr Wołkowski email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Eva JABLONKA and Marion J. LAMB, „Genetic Variation: Blind, Directed, Interpretative?”, rozdział 3 w: Eva JABLONKA and Marion J. LAMB, with illustrations by Anna ZELIGOWSKI, Evolution in Four Dimensions: Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life, Life and Mind, Philosophical Issues in Biology and Psychology, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2005, s. 79-107.

Streszczenie:

W artykule poruszone zostało zagadnienie pochodzenia zmienności genetycznej. Dwa jej źródła to: mutacje genetyczne i rozmnażanie płciowe. Autorki zasadniczo skupiają się na mutacjach, kwestii rozmnażania płciowego pozostawiając rolę wstępu. Mieszanie genów od nieidentycznych osobników, przekazywanie różnego materiału genetycznego każdemu z potomków oraz rekombinacja genów w procesie crossing-over są podstawowymi skutkami rozmnażania płciowego. Co do mutacji genetycznych, to oprócz całkowicie ślepych zmian genomu oraz w pełni ukierunkowanych reakcji fizjologicznych organizmu, zdaniem autorek, istnieje całe spektrum procesów, które należałoby umieścić gdzieś między dwoma tymi ekstremami. Omówieniu tego trzeciego typu mutacji – nie do końca losowych, ale też nie w pełni zdeterminowanych – poświęcona jest zasadnicza część tekstu.

Summary:

The article brings up the issue of genetic variability source. Two causes of that variability are genetic mutations and sexual reproduction. The authors generally focus on the mutations. The issue of sexual reproduction is concerned only as an introduction. Mixing of genes from non-identical parents, transmission of different genetic material to every descendant, and recombination of genes in the crossing-over process are the main effects of sexual reproduction. As for genetic mutations, authors say that in addition to entirely blind genetic variation and absolutely directed physiological reactions of organism there is a whole spectrum of processes which should be placed somewhere between these two extremes. The basic part of this text refers to this particular third type of mutations – not exactly random but, at the same time, not entirely determined.

Słowa kluczowe: lamarkizm, rozmnażanie płciowe, teoria ewolucji, mutacja interpretatywna, mutacja ślepa, mutacja kierowana, mutacja.

Keywords: mutation, directed mutation, blind mutation, interpretative mutation, evolutionary theory, sexual reproduction, Lamarckism.

Recenzent / Reviewer: Grzegorz Nowak email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, tel. 537-57-39.

Data wstawienia tekstu na stronę: 22 stycznia 2009 r.

Published on webpage: 22 January 2009.

We have 18 guests and no members online