FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2007/2008, t. 4/5
Philosophical Aspects of Origin 2007/2008, vol. 4/5


Ewa Zalewska

Johna F. Haughta poglądy na temat relacji nauka-religia

(John F. Haught’s Views on Relation Between Science and Religion)

download-ikona

Streszczenie:

W artykule autorka omawia teorię Johna F. Haughta, który odcinając się od kreacjonizmu i krytykując materializm metafizyczny, stara się pogodzić ewolucjonizm z biblijną wizją świata. Rozważane są tutaj główne założenia teistycznego ewolucjonizmu Haughta: hierarchiczna wizja świata, która wraz z hierarchią wyjaśnień ma uzasadniać potrzebę łączenia teorii ewolucji z wiarą religijną; metafizyka przyszłości, która ma wyjaśniać problem teodycei; a także estetyczna zasada kosmologiczna, mająca stanowić alternatywę dla socjobiologii i dualizmu psychofizycznego w dziedzinie etyki i ekologii.

Summary:

Author discusses the theory proposed by John F. Haught who, cutting himself off from creationism and criticizing metaphysical materialism, tries to reconcile evolution with Biblical vision of the world. Considered here are the main suppositions of Haught’s theistic evolution: hierarchical vision of the world which in connection with hierarchy of explanations is supposed to account for necessity of combining the evolutionary theory with religious faith; metaphysics of the future which should explain theodicy problem; and aesthetic cosmological principle understood as an alternative to sociobiology and psychophysical dualism in the fields of ethics and ecology.

Słowa kluczowe: teistyczny ewolucjonizm, teoria ewolucji, wiara religijna, hierrachiczna wizja świata, hierarchia wyjaśnień, metafizyka przyszłości, estetyczna zasada kosmologiczna.

Keywords: theistic evolution, evolutionary theory, religious faith, hierarchical vision of the world, hierarchy of explanations, metaphysics of the future, aesthetic cosmological principle.

Recenzent / Reviewer: Krzysztof Szlachcic email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, tel. 375-50-58.

Data wstawienia tekstu na stronę: 4 sierpnia 2008 r.

Published on webpage: 4 August 2008.

We have 17 guests and no members online