FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2009/2010, t. 6/7
Philosophical Aspects of Origin 2009/2010, vol. 6/7


David W. Snoke

Jak w zaprojektowanym Wszechświecie zdefiniować to, co niezaprojektowane

(Defining Undesign in a Designed Universe)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: David W. SNOKE, Defining Undesign in a Designed Universe, Perspectives on Science and Christian Faith, December 2008, vol. 60. no. 4, s. 225-232.

Streszczenie:

Argument z projektu, przeformułowany obecnie przez sympatyków ruchu Inteligentnego Projektu, jest oparty przede wszystkim na przeciwstawieniu rzeczy zaprojektowanych rzeczom niezaprojektowanym. Fakt ten jest jednak kłopotliwy dla chrześcijan. Skoro bowiem twierdzą oni, że Bóg zaprojektował cały Wszechświat, to jak można mówić, że coś nie jest zaprojektowane? W mojej opinii problem ten jest równoważny problemowi wolnej woli, czy też moralnego zła, a jako taki może znaleźć rozwiązanie na gruncie dawnych koncepcji filozoficznych, które dotyczyły tych kwestii – chodzi zwłaszcza o pojęcie różnych poziomów opisu oraz Augustyńską koncepcję różnych poziomów zdolności.

Summary:

The argument from design, recast today in the Intelligent Design movement, relies critically on the contrast of designed things with undesigned things. This poses a problem for Christians, however, because they affirm that God designed the whole universe. How then can we call anything undesigned? I argue that this problem is equivalent to the problem of free will, or the problem of moral evil, and as such can be addressed by the same philosophical frameworks developed in the past for addressing those issues, in particular the notions of different levels of description and Augustine’s different levels of giftedness.

Słowa kluczowe: Święty Augustyn, poziomy opisu, poziomy zdolności, teoria inteligentnego projektu, dziedzina kontroli.

Keywords: Saint Augustine, levels of description, levels of giftedness, intelligent design theory, domain of control.

Recenzent / Reviewer: Kazimierz Jodkowski email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra.

Data wstawienia tekstu na stronę: 6 lutego 2011 r.

Published on webpage: 6 February 2011.

We have 21 guests and no members online