FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8
Philosophical Aspects of Origin 2011, vol. 8


Denis Noble

Geny a przyczynowość

(Genes and Causation)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Adam Trybus email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Denis NOBLE, Genes and Causation, Philosophical Transactions of the Royal Society A 2008, vol. 366, s. 3001-3015.

Streszczenie:

Ukazanie powiązań między genotypem a fenotypem jest problematyczne nie tylko ze względu na ogromną złożoność interakcji między genami, białkami i funkcjami fizjologicznymi wyższych rzędów, ale również dlatego, że paradygmatom przyczynowości genetycznej w systemach biologicznych towarzyszy duże zamieszanie. W tym artykule przeanalizuję niektóre związane z tym błędne przekonania, zaczynając od zagadnienia definicji genu. W toku rozwoju biologii uległa ona zasadniczej zmianie - pierwotnie gen rozumiano jako przyczynę cech fenotypowych, obecnie definiuje się go jako fragment DNA. Następnie przejdę do następujących zagadnień: czy "cyfrowa" natura sekwencji DNA gwarantuje im pierwszeństwo w ciągu przyczynowym w porównaniu z dziedzicznością niezwiązaną z DNA, czy koncepcja programów genetycznych jest sensowna i użyteczna oraz jaka jest rola przyczynowości na wyższych poziomach (przyczynowości odgórnej). Metafory, które dobrze spełniały swoją funkcję podczas molekularnej fazy rozwoju biologii w ostatnich dziesięcioleciach, mają ograniczone zastosowanie w wielopoziomowym świecie biologii systemowej, a nawet mogą pro-wadzić do nieporozumień. Wyjaśnienie wieloczynnikowej przyczynowości genetycznej związanej z funkcjami fizjologicznymi wyższych rzędów wymaga nowych paradygmatów, które zarazem pozwolą zrozumieć zjawiska badane pierwotnie przez genetykę. Modelowanie funkcji biologicznych umożliwia rozwiązanie "problemu genetycznego efektu różnicowego" i odegra istotną rolę również w wyjaśnieniu przyczynowości genetycznej.

Summary:

Relating genotypes to phenotypes is problematic not only owing to the extreme complexity of the interactions between genes, proteins and high-level physiological functions but also because the paradigms for genetic causality in biological systems are seriously confused. This paper examines some of the misconceptions, starting with the changing definitions of a gene, from the cause of phenotype characters to the stretches of DNA. I then assess whether the "digital" nature of DNA sequences guarantees primacy in causation compared to non-DNA inheritance, whether it is meaningful or useful to refer to genetic programs, and the role of high-level (downward) causation. The metaphors that served us well during the molecular biological phase of recent decades have limited or even misleading impacts in the multilevel world of systems biology. New paradigms are needed if we are to succeed in unravelling multifactorial genetic causation at higher levels of physiological function and so to explain the phenomena that genetics was originally about. Because it can solve the "genetic differential effect problem", modelling of biological function has an essential role to play in unravelling genetic causation.

Słowa kluczowe: geny, przyczynowość genetyczna, program genetyczny, kodowanie cyfrowe, reprezentacja analogowa, dziedziczność komórkowa.

Keywords: genes, genetic causation, genetic program, digital coding, analogue representation, cell inheritance.

Recenzent / Reviewer: Grzegorz Nowak email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin, tel. 537-57-39.

Data wstawienia tekstu na stronę: 7 maja 2012 r.

Published on webpage: 7 May 2012.

We have 17 guests and no members online