FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8
Philosophical Aspects of Origin 2011, vol. 8


Michael Ruse

Darwinizm a problem zła

(Darwinism and the Problem of Evil)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Aleksandra Bulaczek email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Michael RUSE, "Darwinism and the Problem of Evil", w: William A. DEMBSKI (ed.), Darwin’s Nemesis: Phillip Johnson and the Intelligent Design Movement, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois 2006, s. 139-150.

Streszczenie:

Michael Ruse polemizuje z poglądem, wedle którego przyjęcie darwinowskiej wizji ewolucji przekreśla możliwość bycia wierzącym chrześcijaninem. Autor przytacza zarzuty czołowych ewolucjonistów skierowane pod adresem religii chrześcijańskiej (argument z istnienia zła w świecie) i przedstawia tradycyjne odpowiedzi sformułowane w świetle filozofii św. Augustyna i Leibniza. Co najistotniejsze, autor podkreśla, że odpowiedzi na zarzuty ewolucjonistów można upatrywać w samym darwinizmie, który wyjaśnia genezę i przyczyny zła moralnego i fizycznego.

Summary:

Author argues against the view that accepting the Darwinian idea of evolution precludes the possibility to be a faithful Christian. Author cites the objections of leading evolutionists to the Christian religion (argument from the existence of evil in the world) and presents traditional answers formulated in the light of the philosophy of Saint Augustine and Leibniz. Most important, author emphasizes that answers to the objections of evolutionists can be seen in Darwinism itself which explains the origin and causes of moral and physical evil.

Słowa kluczowe: darwinizm, religia, zło, chrześcjiaństwo, dobór naturalny, determinizm genetyczny.

Keywords: Darwinism, religion, evil, Christianity, natural selection, genetic determinism.

Recenzent / Reviewer: Marek Rembierz email-ikona website-ikona

Adres uczelni / Reviewer's address: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

Data wstawienia tekstu na stronę: 24 marca 2012 r.

Published on webpage: 24 March 2012.

We have 22 guests and no members online