FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8
Philosophical Aspects of Origin 2011, vol. 8


Harry Lee Poe i Chelsea Rose Mytyk

Od metody naukowej do naturalizmu metodologicznego. Ewolucja idei

(From Scientific Method to Methodological Naturalism: The Evolution of an Idea)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Bartosz Błaszczak email-ikona website-ikona, Gerard Dmuch, Ewa Komorowska, Iwona Kumiszcze, Izabela Obłaczyńska, Katarzyna Piłka, Radosław Plato email-ikona website-ikona, Marika Poprawska, Dariusz Sagan email-ikona website-ikona, Karolina Stencel, Katarzyna Szot i Piotr Wróblewski email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Harry Lee POE and Chelsea Rose MYTYK, From Scientific Method to Methodological Naturalism: The Evolution of an Idea, Perspectives on Science and Christian Faith, September 2007, vol. 59, no. 3, s. 213-218.

Streszczenie:

Autorzy analizują zasadność naturalizmu metodologicznego jako metody nauk przyrodniczych. Naturalizm metodologiczny głosi, że nauka powinna powoływać się wyłącznie na czynniki przyrodnicze, pomijając odniesienia do czynników nadnaturalnych, takich jak Bóg. Według Autorów naturalizm metodologiczny jest zbędnym dodatkiem do nauki, który nie wspomaga rozwoju wiedzy naukowej, a ponadto zniechęca do zgłębiania innych rodzajów wiedzy. Ich zdaniem ta metoda nie wnosi do nauki nic, co nie byłoby już wyrażone w propozycji Francisa Bacona, który ograniczał naukę do badania i opisu tego, co można zaobserwować empirycznie, zapewniając tym samym obiektywizm badań i uwalniając naukę od wpływu przekonań metafizycznych. Jak wskazują Autorzy, przyjęcie naturalizmu metodologicznego w nauce, zakładającego, że poznać można tylko to, co jest empirycznie obserwowalne, nie tylko nie gwarantuje obiektywizmu nauki, ale i niesłusznie wzmacnia pozycję naturalizmu metafizycznego, zgodnie z którym istnieje tylko empirycznie poznawalna przyroda.

Summary:

Authors analyze the validity of methodological naturalism as a method of natural science. Methodological naturalism claims that science should invoke only natural causes, omitting references to the supernatural beings, such as God. According to the authors, methodological naturalism is a redundant add on to science which is not supporting the progress of science and even discourages the exploration of other kinds of knowledge. In their view, this method brings to science nothing more than what already was contained in Francis Bacon’s proposition which restricted science to the study and description of what is empirically observable, guarantying at the same time the objectivity of research and freeing science from the influence of metaphysical beliefs. As authors indicate, accepting methodological naturalism in science, assuming that only the empirically observable could be known, not only does not guarantee objectivity of science but also incorrectly enforces metaphysical naturalism claiming that there exist solely empirically knowable nature.

Słowa kluczowe: naturalizm metodologiczny, naturalizm metafizyczny, Paul de Vries, Francis Bacon, metoda naukowa, kreacjonizm naukowy, ewolucjonistyczny scjentyzm, Bóg.

Keywords: methodological naturalism, metaphysical naturalism, Paul de Vries, Francis Bacon, scientific method, scientfic creationism, evolutionary scientism, God.

Recenzent / Reviewer: Józef Zon email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Teoretycznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-4218, fax 81 445-4225.

Data wstawienia tekstu na stronę: 5 lutego 2012 r.

Published on webpage: 5 February 2012.

We have 32 guests and no members online