FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8
Philosophical Aspects of Origin 2011, vol. 8


Paul de Vries

Naturalizm w naukach przyrodniczych. Perspektywa chrześcijańska

(Naturalism in the Natural Sciences: A Christian Perspective)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Radosław Plato email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Paul DE VRIES, "Naturalism in the Natural Sciences: A Christian Perspective", Christian Scholar’s Review, Summer 1986, vol. 15, no. 4, s. 388-396.

Streszczenie:

Paul de Vries argumentuje na rzecz tezy, że – wbrew opinii myślicieli o światopoglądzie materialistycznym – pewien rodzaj naturalizmu w naukach przyrodniczych da się uzgodnić z wiarą chrześcijańską. Jest to naturalizm metodologiczny, który nakazuje uczonym wyjaśniać zjawiska przyrodnicze wyłącznie za pomocą czynników naturalnych (co wyklucza możliwość powoływania się na działanie istot nadprzyrodzonych, takich jak Bóg). Zdaniem Autora właściwie pojmowany naturalizm nie prowadzi do żadnych wniosków światopoglądowych, ponieważ jest jedynie metodą uprawiania nauk przyrodniczych. Ci, którzy twierdzą inaczej lub nie zważają na filozoficzne subtelności (utożsamiając naturalizm metodologiczny z naturalizmem metafizycznym), usiłują wykorzystać autorytet nauki do realizacji swoich programów ideologicznych. Oba te ujęcia zniekształcają obraz nie tylko nauki, ale i wiary. Jednak sukcesy nauki, jakie odnosi ona dzięki kierowaniu się naturalizmem metodologicznym, nie zagrażają prawdzie chrześcijańskiej, ponieważ twierdzenia naukowe i religijne dotyczą kwestii, których natura jest całkowicie odmienna.

Summary:

Author argues for the thesis that – contrary to the opinion of thinkers holding a materialistic worldview – some kind of naturalism in natural science is compatible with Christian faith. It is methodological naturalism which prescribes scholars to explain natural phenomena solely in terms of natural causes (excluding the possibility of invoking the action of supernatural beings, such as God). According to the author, properly understood naturalism is not leading to any worldview conclusions, because it is only a method of pursuing natural science. Those who claim otherwise or who ignore philosophical subtleties (identifying methodological naturalism with metaphysical naturalism) are trying to use the authority of science for the realization of their own ideological agendas. Both of these approaches distort science and faith. However, the successes of science governed by the methodological naturalism do not present danger for the Christian truth, because scientific and religious claims concern issues of entirely different nature.

Słowa kluczowe: naturalizm metodologiczny, naturalizm metafizyczny, chrześcijaństwo, nauka, wiara, Bóg, Nicholas Wolterstorff, przekonania kontrolne.

Keywords: methodological naturalism, metaphysical naturalism, Christianity, science, faith, God, Nicholas Wolterstorff, control beliefs.

Recenzent / Reviewer: Józef Zon email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Teoretycznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-4218, fax 81 445-4225.

Data wstawienia tekstu na stronę: 5 lutego 2012 r.

Published on webpage: 5 February 2012.

We have 32 guests and no members online