FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8
Philosophical Aspects of Origin 2011, vol. 8


Paul Davies

Fizyka i umysł Boga. Przemówienie na uroczystości wręczenia Nagrody Templetona

(Physics and the Mind of God: The Templeton Prize Address)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Joanna Popek email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Paul DAVIES, Physics and the Mind of God: The Templeton Prize Address, First Things, August/September 1995.

Streszczenie:

Współcześnie istnienie nauki oraz jej sukcesy w różnych dziedzinach nikogo nie dziwią. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania nauki, że nie pytamy nawet, dlaczego my, ludzie, potrafimy naukę uprawiać. Prawa przyrody traktuje się jako „dane”, lecz tylko nieliczni zastanawiają się, skąd się one wzięły. Czy to, że umysł ludzki posiada zdolność racjonalnego myślenia i skutecznego odkrywania tajemnic natury, czyni z nas kogoś wyjątkowego, czy przeciwnie, jest nic nie znaczącym zbiegiem okoliczności? Czy nasze istnienie ma jakiś głębszy sens? Czy jest ono zwykłym przypadkiem, czy też może wpisane jest w prawa przyrody? Jaka jest relacja między nauką a religią? Rozważania w wymienionych wyżej obszarach tematycznych podejmuje Paul Davies w przemówieniu wygłoszonym na uroczystości wręczenia mu Nagrody Templetona.

Summary:

Today no one is surprised at the existence of science and its successes in various domains. We have used to the functioning of science so much that we don’t ask why we, people, can pursue science at all. Laws of nature are regarded as a “given” and only few are wondering how they emerged. Is the fact that human mind has the ability of rational thinking and successful discovering the mysteries of nature a basis for concluding that we are special, or, on the contrary, is it a meaningless coincidence? Does our existence have any deeper meaning? Is it a mere accident or is it written into the laws of nature? Author considers these themes in address given at the ceremony of Templeton Prize.

Słowa kluczowe: Wszechświat, Bóg, prawa przyrody, subtelne zestrojenie, inteligibilność przyrody.

Keywords: universe, God, laws of nature, fine-tuning, intelligibility of nature.

Recenzent / Reviewer: Wiesław Dyk email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński, ul. Krakowska 71-79, 71-004 Szczecin.

Data wstawienia tekstu na stronę: 26 stycznia 2012 r.

Published on webpage: 26 January 2012.

We have 31 guests and no members online