FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8
Philosophical Aspects of Origin 2011, vol. 8


Keith B. Miller

O podobieństwie metod testowania teorii w naukach historycznych i "ścisłych"

(The Similarity of Theory Testing in the Historical and “Hard” Sciences)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Aleksandra Bulaczek, Iwona Kumiszcze, Mariola Nahajewska, Dariusz Sagan email-ikona website-ikona i Katarzyna Szot.

Oryginał / Original: Keith B. MILLER, The Similarity of Theory Testing in the Historical and "Hard" Sciences, Perspectives on Science and Christian Faith, June 2002, vol. 54, no. 2, s. 119-122.

Streszczenie:

W chrześcijańskiej literaturze na temat nauki i wiary, a także w opracowaniach popularnonaukowych, często pojawia się twierdzenie, że nauki historyczne (kosmologia, astronomia, geologia, biologia ewolucyjna, antropologia, archeologia) różnią się zasadniczo od nauk „ścisłych”, gdyż wnioski tych pierwszych są mniej precyzyjne i słabiej testowalne. Wysuwany jest argument, że nauki historyczne nie należą do nauk eksperymentalnych, ponieważ przedmiotem ich badań są niepowtarzalne zdarzenia. A skoro przeszłe zdarzenia i procesy nie są bezpośrednio obserwowalne, to należy uznać, że teorie wyjaśniające problemy pochodzenia częściej prowadzą do błędnych wniosków i są mniej wartościowe niż badania nad procesami zachodzącymi obecnie. Pogląd ten zwykle znajduje wyraz w tego typu stwierdzeniach: „Nikogo przy tym nie było, więc nigdy nie dowiemy się, co naprawdę zaszło”. Naukowe twierdzenia na temat historii Ziemi i ziemskiego życia spotykają się z lekceważeniem, uważa się je bowiem za niesprawdzalne spekulacje. Taki obraz nauk historycznych wynika jednak z niezrozumienia zarówno istoty eksperymentu i metod testowania teorii, jak również charakteru naukowego „dowodu”. Mam nadzieję, że w tym krótkim artykule zdołam ukazać powszechne nieporozumienia co do natury nauki oraz udowodnić, że twierdzenia nauk historycznych są sprawdzalne w równym stopniu, co twierdzenia nauk ścisłych.

Summary:

Frequent claims appear in the Christian science/faith literature, and in popular discussions of science, that the historical sciences (cosmology, astronomy, geology, evolutionary biology, anthropology, archaeology) are fundamentally different from the “hard” sciences, and that their scientific conclusions are less rigorous and less testable. It is argued that the historical sciences deal with unrepeatable events and are therefore not experimental. Furthermore, because past events and processes are not directly observable, theories of origins are deemed inferior or less certain than studies of present processes. This view commonly finds expression in statements like: “No one was there so we can never know what really happened.” Scientific claims about Earth and biological history are then dismissed as untestable speculation. These various perceptions of historical science represent serious misunderstandings of both the nature of experiment and theory testing, and the character of scientific “proof.” It is my hope that this brief essay will serve both to expose widely held misconceptions about the nature of science and to demonstrate that historical science is rigorously testable.

Słowa kluczowe: nauki historyczne, nauki ścisłe, metody testowania, metoda indukcyjna, metoda hipotetyczno-dedukcyjna.

Keywords: historical science, hard science, methods of testing, inductive method, hypothetico-deductive method.

Recenzent / Reviewer: Krzysztof Szlachcic email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, tel. 375-50-58.

Data wstawienia tekstu na stronę: 24 listopada 2011 r.

Published on webpage: 24 November 2011.

We have 43 guests and no members online