FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8
Philosophical Aspects of Origin 2011, vol. 8


Wesley R. Elsberry

"Tańczący z Popperem". Dembski o sprawdzalności

("Dances with Popper": An Examination of Dembski's Claims on Testability)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Joanna Popek email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Wesley R. ELSBERRY, "Dances with Popper": An Examination of Dembski's Claims on Testability, Talk Reason, 2 January 2005.

Streszczenie:

W odniesieniu do sporu o naukowość darwinowskiej teorii ewolucji oraz teorii inteligentnego projektu Autor dokonuje przeglądu kluczowych pojęć filozofii Karla Poppera, jak falsyfikowalność, sprawdzalność czy obalalność teorii. Ma to na celu sprawdzenie poprawności stosowania tych pojęć w argumentacji Williama Dembskiego, który jest zwolennikiem teorii inteligentnego projektu. Dembski w swoich wywodach na temat obalalności tej teorii powołuje się właśnie na Poppera, Autor wykazuje jednak, że Dembski zniekształca Popperowską koncepcję falsyfikowalności. Zwraca ponadto uwagę, że Dembski błędnie zarzuca darwinizmowi nieobalalność, i dowodzi, że nawet w świetle własnych kryteriów Dembskiego teoria inteligentnego projektu okazuje się niefalsyfikowalna.

Summary:

Referring to the controversy over scientific status of Darwinian theory of evolution and intelligent design theory, author reviews the key notions in the philosophy of Karl Popper, such as falsifiability, testability or refutability of a theory. His aim is to check the accuracy of the use of these notion in the argumentation of William Dembski who is a proponent of intelligent design theory. Dembski invokes Popper in his argumentation regarding refutability of this theory, but author shows that Dembski distorts Popperian concept of falsifiability. He indicates also that Dembski’s objection that Darwinism is unrefutable is mistaken and proofs that even in the light of Dembski’s own criterions the theory of intelligent design turns out to be unfalsifiable.

Słowa kluczowe: Karl R. Popper, darwinizm, teoria inteligentnego projektu, obalalność, testowalność, falsyfikowalność, William A. Dembski.

Keywords: William A. Dembski, falsifiability, testability, refutability, intelligent design theory, Darwinism, Karl R. Popper.

Recenzent / Reviewer: Krzysztof Kilian email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra.

Data wstawienia tekstu na stronę: 25 października 2011 r.

Published on webpage: 25 October 2011.

We have 39 guests and no members online