FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8
Philosophical Aspects of Origin 2011, vol. 8


Charles Thaxton

Nowy argument z projektu

(A New Design Argument)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Izabela Janus email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Charles THAXTON, A New Design Argument, Cosmic Pursuit, 1 March 1998.

Streszczenie:

Od czasów Darwina pojęcie inteligentnej przyczyny zostało usunięte z nauk przyrodniczych. Naukowi naturaliści twierdzili bowiem, że powoływanie się na taką przyczynę jest sprzeczne z istotą nauki. Charles Thaxton argumentuje jednak, że dokonywane od połowy dwudziestego wieku odkrycia w dziedzinie biologii oraz matematyki stanowią podstawę dla ponownego włączenia pojęcia inteligentnej przyczyny w obręb nauk przyrodniczych. W budowie DNA rozpoznano bowiem wyspecyfikowaną złożoność, tj. informację, a taka, w myśl całej naszej obecnej wiedzy, powstaje jedynie na skutek działania inteligencji. Według Autora zastosowanie do tego przypadku rozumowania abdukcyjnego, które jest w pełni uznaną naukową metodą, nakazuje stwierdzić, że DNA został zaprojektowany. Przekonuje on ponadto, że zarzuty wobec takiej konkluzji, mające charakter filozoficzny, metodologiczny i psychologiczny, nie są rzetelne i mogą być łatwo odparte.

Summary:

Since the time of Darwin the concept of intelligent cause was eliminated from natural science. For scientific naturalists claimed that invoking such a cause contradicts the nature of science. Author argues, however, that the discoveries made in biology and mathematics since the half of twentieth century give a foundation for reintroduction of the concept of intelligent cause into natural science. For specified complexity, it is information, in the structure of DNA it was discovered, and in the light of the whole of our present knowledge such an effect is produced only by the action of intelligence. According to author, application of abductive reasoning to this case, reasoning that is a fully valid scientific method, enforces the conclusion that DNA is designed. He argues also that objections – philosophical, methodological and psychological in character – to such a conclusion are unsound and easily refutable.

Słowa kluczowe: argument z projektu, naturalizm, przyczyna inteligentna, przyczyna naturalna, wnioskowanie abdukcyjne.

Keywords: design argument, naturalism, intelligent cause, natural cause, abductive inference.

Recenzent / Reviewer: Józef Zon email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii Teoretycznej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. 81 445-4218, fax 81 445-4225.

Data wstawienia tekstu na stronę: 14 października 2011 r.

Published on webpage: 14 October 2011.

We have 40 guests and no members online