FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2011, t. 8
Philosophical Aspects of Origin 2011, vol. 8


Katarzyna Niebrój

System zgodności: Schelerowska koncepcja relacji między filozoficznym a religijnym poznaniem Boga

(The System of Conformity: Scheler’s Concept of the Relation Between Philosophical and Religious Cognition of God)

download-ikona

Streszczenie:

Pisząc prace zebrane w tomie Problemy religii, Max Scheler posługiwał się metodą fenomenologiczną. Stawiam pytanie: czy poszczególne tezy Schelerowskiego „systemu zgodności” między filozoficznym a religijnym poznaniem Boga znajdują uzasadnienie w bezpośrednio prezentującej naoczności? Przedstawiam wątpliwości co do możliwości wspólnego widzenia filozofii i religii, a także co do tego, czy realna tożsamość przedmiotów intencji może być dana w oglądzie, a co zatem idzie, wątpliwości co do fenomenologicznej oczywistości tych tez. Jeśli twierdzenia Schelera nie są wypowiedziane na podstawie oglądu, to nie są fenomenologicznie oczywiste, a to znaczy, że są powątpiewalne.

Summary:

Writing works included in the volume Problemy religii, Max Scheler used the phenomenological method. I’m asking a question: are particular theses of Schelerian “system of conformity” between philosophical and religious cognition of God justified by a directly presenting evidence? I cast doubt on the possibility of common seeing of philosophy and religion, as well as on the thesis that the real identity of the object of intention may be given in a view and on phenomenological obviousness of these theses. If Scheler’s claims are not articulated on the basis of a view, then they are not phenomenologically obvious, and that means that they are doubtable.

Słowa kluczowe: system zgodności, religia, filozofia, Max Scheler.

Keywords: Max Scheler, philosophy, religion, system of conformity.

Recenzent / Reviewer: Robert Piotrowski email-ikona website-ikona

Adres recenzenta / Reviewer's address: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra.

Data wstawienia tekstu na stronę: 3 maja 2011 r.

Published on webpage: 3 May 2011.

We have 46 guests and no members online