FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10
Philosophical Aspects of Origin 2013, vol. 10


Gary Emberger

Teologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego

(Theological and Scientific Explanations for the Origin and Purpose of Natural Evil)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Małgorzata Gazda email-ikona website-ikona, Artur Gierzkiewicz, Paweł Jakubowski, Radosław Plato email-ikona website-ikona i Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Gary EMBERGER, Theological and Scientific Explanations for the Origin and Purpose of Natural Evil, Perspectives on Science and Christian Faith 1994, vol. 46, no. 3, s. 150-158.

Streszczenie:

Zdarzenia w rodzaju trzęsień ziemi i wyniszczających chorób często uważane są za coś złego i skłaniają do zadawania kłopotliwych pytań o Bożą dobroć. Chociaż nauka nie uznaje takich zdarzeń za złe, to jednak dostarcza pewnych wskazówek na temat ich pochodzenia. Teodycea podejmuje próbę teologicznego wyjaśnienia pochodzenia zła oraz celu, w jakim Bóg pozwala mu istnieć. Pytanie, czy ewolucja może być jednym z Boskich mechanizmów stwórczych, uzyskuje inną odpowiedź w świetle założeń teodycei augustiańskiej, a inną w ramach teodycei ireneuszowej. Uznając, że każda prawda jest prawdą Bożą, chrześcijanie starają się stworzyć pogląd na świat, który łączyłby naukowe i teologiczne spojrzenie na prowadzące do cierpienia zdarzenia przyrodnicze.

Summary:

Events such as earthquakes and crippling illnesses are often viewed as evils and raise troubling questions about God’s goodness. While science does not recognize these events as evils, it does offer insights into their origins. Theodicy attempts to explain theologically how evil originated and for what purpose God allows it to exist. Adopting either Augustinian or Irenaean theodicy has important implications concerning the question of whether evolution could be one of God’s creative mechanisms. Finally, recognizing that all truth is God’s truth, Christians seek to develop a world view that includes both scientific and theological understanding of harmful natural events.

Słowa kluczowe: zło naturalne, zło moralne, wolna wola, teodycea augustiańska, teodycea ireneuszowa, Bóg chrześcijański, Szatan, teoria ewolucji, teoria ciała jednorazowego użytku.

Keywords: natural evil, moral evil, free will, Augustinian theodicy, Irenaean theodicy, Christian God, Satan, evolutionary theory, disposable soma theory.

Data wstawienia tekstu na stronę: 2 listopada 2013 r.

Published on webpage: 2 November 2013.

We have 33 guests and no members online