FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10
Philosophical Aspects of Origin 2013, vol. 10


Adam Grobler

Odpowiedź dyskutantom

(Reply to Disputants)

download-ikona

Niniejszy tekst jest odpowiedzią na opublikowaną w tym tomie Filozoficznych Aspektów Genezy polemikę Piotra BYLICY, Kazimierza JODKOWSKIEGO, Krzysztofa J. KILIANA i Dariusza SAGANA, Dyskusja nad artykułem Adama Groblera, „Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu”. Por. też przedruk tekstu, do którego odnosi się wspomniana polemika.

This text is a reply to the polemics of Piotr BYLICA, Kazimierz JODKOWSKI, Krzysztof J. KILIAN and Dariusz SAGAN, Dyskusja nad artykułem Adama Groblera, „Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu”. See also the reprint of the text, to which this polemics refers.

Streszczenie:

W odpowiedzi dowodzi się, po pierwsze, że argument probabilistyczny jest chybiony, o ile nie jest uzupełniony dodatkowymi przesłankami materialnymi. Po drugie, pokazuje się, że argumenty z laboratorium, organów szczątkowych i postulatu naśladowania przyrody w technice można odwrócić przeciw teorii inteligentnego projektu. Po trzecie, omówiona jest kwestia odróżniania artefaktów od obiektów naturalnych w kontekście wymogu wyjaśniania. Wreszcie, twierdzi się, że zaniedbanie ze strony zwolenników teorii inteligentnego projektu dyskusji na temat warunków, jakie musi spełnić autentyczne, a nie pozorne wyjaśnienie ściąga tę teorię bliżej fideizmu niż nauki.

Summary:

In the reply it is argued, first, that the argument from low probability does not work in the absence of additional assumptions. Second, arguments from laboratory, vestigial structures, and imitating nature in technology are reversed against ID. Third, the question of telling artefacts from natural objects is discussed in the context of the search for explanation. Finally, the neglect of the requirements for an explanation to be non-vacuous on the part of ID theorists is said to drive ID towards fideism rather than science.

Słowa kluczowe: teoria inteligentnego projektu, argument probabilistyczny, wyjaśnienie intencjonalne, pseudowyjaśnienie, nadinteligencja.

Keywords: Intelligent Design, argument from low probability, intentional explanation, pseudo-explanation, superintelligence.

Data wstawienia tekstu na stronę: 21 lutego 2014 r.

Published on webpage: 21 February 2014.

We have 40 guests and no members online