FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

mgr Dorota Brylla

Brylla.Dorota

 

 email-ikonawebsite-ikona

 

 


 
“Contrariwise,' continued Tweedledee', if it was so, it might be; and if it were so, it would be; but as it isn't, it ain't. That's logic.”
Lewis Carroll, Through the Looking-Glass, and What Alice Found There
 
 
 
Studentka IV roku studiów doktoranckich z filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Absolwentka religioznawstwa na UJ w Krakowie.
Zainteresowania badawcze: filozofia religii, Boga i bytu; mistyka religijna, mistyka filozoficzna.
 
 

PUBLIKACJE

I) Artykuły badawcze:

1. O nieateistycznym i akosmicznym charakterze panteistycznej filozofii Spinozy według Salomona Majmona, „Studia z Historii Filozofii”, 2015, nr 3(6): 145-161;

2. Biblijny opis stworzenia w nauczaniu Bnei Baruch, „Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, 2015, nr XXVII: 247-265;

3. Zur möglichen Herkunft von zwei erhalten gebliebenen Manuskripten Salomon Maimons: TaalumotChochma und Cheshek Shlomo, “Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie” [De Gruyter], 2015; 57(1): 129-137;

4. Alberta Schweitzera etyka czci dla życia jako mistyka panteistyczna i mistyka jednoczenia się z bytem, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. X, fasc. 1, 2015: 107-122;

5. Erotyczny charakter poznania w kabale, „Studia Warmińskie”, 2014, nr 51: 65-79;

6. Nathana Aviezera interpretacja kabały i próba konkordyzmu: o (nie)współmierności dziesięciu wymiarów przestrzennych teorii strun i dziesięciu sefirot kabały, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 261-276.

7. Królestwo zła Apokalipsy Janowej jako analogia kabalistycznej idei królestwa klipot, „The Peculiarity of Man”, 2014, nr 20: 435-452;

8. Epistemologia mistyczna i dwie metody poznania Rudolfa Otta, „Humaniora. Czasopismo Internetowe”, 2014, nr 2(6): 61-71;

9. Teozofia kabalistyczna w świetle spinozjańskiego monizmu panteistycznego, „Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, 2013, tom XXV: 25-46;

10. „I dali im losy...”. Wokół przeobrażeń w interpretacji zjawiska dywinacji, „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, 2013, nr 1-2: 422-438;

11. O aborcji w perspektywie etyki szacunku dla życia. Polemika ze stanowiskiem Mary Anne Warren, „Archeus. Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej”, 2013, tom 14: 29-40;

12. Życie i twórczość Salomona Majmona z uwydatnieniem okresu kożuchowskiego, [w:] Ludzie w dziejach Kożuchowa, Andrzejewski T. (red.), Kożuchów: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2013: 67-93;

13. Antynomiczne dyrektywy radykalnego sabataizmu jako wyraz etyki „odwróconej” według Gershoma Scholema, „Studia Religiologica”, 2012, Vol. 45: 237-254;

14. Differentia specifica kabalistycznej kategorii Ein Sof, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii”, 2012, tom 4: 179-203;

15. O deprecjacji znaczeniowej terminu kabała, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy”, 2011, nr 73/74: 81-107;

16. „Palma Dewory” Moszego Kordowera jako egzemplifikacja żydowskiej kabalistycznej doktryny etycznej pod postacią imitatio dei, „Etyka”, 2011, nr 44: 148-168;

17. „Sefer Jecira”. Rys historyczny i bibliograficzny, „Poznańskie Studia Teologiczne”, 2011, tom 25: 7-36;

18. Żydowskie dewekut w postaci kontemplacji tetragramu oraz kombinatoryki literowej jako droga duchowego rozwoju, „Poznańskie Studia Teologiczne”, 2010, tom 24: 23-39.

II) Prace przeglądowe:

19. Salomon Maimon has a Memorial, “Philosophia, Philosophical Quarterly of Israel” [Springer], 2014, Vol. 42, No. 3: 593-595;

20. I chrzest, i Chrystus? Polemika z artykułem „Chrzest czy Chrystus”, „Idź Pod Prąd”, 2014, nr 6-7: 8;

21. [artykuł recenzyjny] Kabała ujawniona. Jak doprowadzić nas do świata pokoju, harmonii i ekorozwoju, Laitman M., Warszawa 2009: 186 – Rzecz o nieanalogiczności konotacyjnej „kabały” w ujęciu naukowym i Laitmanowskim. Kabała Bnei Baruch jako wytwór współczesnej kultury duchowości, „ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura”, 2013, nr 27: 153-166.

III) Tłumaczenia:

22. Bruce L. Gordon, W obronie uniformitaryzmu, „Filozoficzne Aspekty Genezy”, 2014, t. 11: 133-149 (wspólnie z: Agnieszką Biesiadecką, Małgorzatą Gazdą, Grzegorzem Malcem, Radosławem Platą, Maciejem Powąską, Alicją Ratajczak i Dariuszem Saganem) [przekład z języka angielskiego]; „In Defense of Uniformitarianism", Perspectives on Science and Christian Faith 2013, vol. 65, no. 2, s. 79-86.

23. Nathan Aviezer, Kabała, nauka i stworzenie Wszechświata, „Filozoficzne Aspekty Genezy”, 2014, t. 11: 243-259 [przekład z języka angielskiego]; Kabbalah, Science and the Creation of the Universe, Jewish Action, 2004, vol. 65, no. 1.

 

KONFERENCJE

- 18-19 listopada 2015r. Zielona Góra, Pokój/wojna – humanistyka wobec wyzwań współczesności; wystąpienie: Alberta Schweitzera koncepcja pokoju jako wypływająca z idei czci dla życia

- 15-19 września 2015r. Poznań, X Polski Zjazd Filozoficzny; wystąpienie: Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie systemu filozoficznego Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch

- 7-9 lipca 2015r. Kielce-Suków, VIII Świętokrzyskie Colloquium „The Peculiarity of Man: Człowiek między Bogiem, zwierzęciem a komputerem”; wystąpienie: Swoistość „kabały” Bnei Baruch na tle akademickiego rozumienia fenomenu kabały

- 14-15 maja 2015r. Rzeszów, „Światy możliwe” z cyklu „Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii”; wystąpienie: „Śniący wariaci" i metafizyczne wody śnienia. Kto śni o kim i kto jest prawdziwy? Problem natury rzeczywistości i granic poznania w „Przygodach Alicji po drugiej stronie lustra” Lewisa Carrolla na przykładzie solipsystycznego epizodu z Czerwonym Królem (i jaki to ma związek z kabałą Bnei Baruch)

- 6-9 maja 2015r. Lubiatów, VII Sympozjum Filozoficzne „Poza granice filozofii”; wystąpienie: „Czym się różni kruk od biurka?” – pytanie metafizyczne?

- 23-24 maja 2015r. Katowice, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza mistyki”; wystąpienie: Kabała Bnei Baruch jako mistyka filozoficzna. Naturalizacja kategorii Boga i duchowość naturalistyczna

- 5-7 grudnia 2014r. Kielce-Pińczów, XIX Vertiniana „Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Zagadnienie IV: jakość i ilość”; wystąpienie: „Jakościowo-mnogościowy” (sefirotyczny) obraz Boga w ludzkim poznaniu

- 3-5 lipca 2014r. Warszawa, Zlot Filozoficzny 2014; wystąpienie: Mikołaja z Kuzy wykładnia kategorii Boga ukrytego na podstawie dialogu De Deo Abscondito

- 3-5 lipca 2014r. Kielce-Suków, VII Świętokrzyskie Colloquium „The Peculiarity of Man: Człowiek między Bogiem, zwierzęciem a komputerem”; wystąpienie: Andrzeja Wiercińskiego analizy gematryczne apokaliptycznych symboli: liczby 666, zwierzęcej bestii i królestwa „człowieka demona”

- 23-24 maja 2014r. Poznań, Religia a metoda; wystąpienie: Epistemologia mistyczna i dwie metody owego poznania w ujęciu Rudolfa Otto

- 6-9 maja 2014r. Pstrążna, V Sympozjum Filozoficzno-Artystyczne: „Lękajcie się!”; wystąpienie: Boska emanacja zła: kabalistyczne klipot jako personifikacja tego, co demoniczne

- 7 września 2013r. Kożuchów, Wpływ wybitnych postaci na rozwój Ziemi Lubuskiej w okresie od XV do XVIII w.; wystąpienie: Życie i twórczość Salomona Majmona z uwydatnieniem okresu kożuchowskiego

- 4-5 czerwca 2013r. Zielona Góra-Międzyrzecz, Żydzi w dziejach pogranicza polsko-niemieckiego; wystąpienie: Salomona Majmona poglądy na religię

 

AKTYWNOŚĆ W GRUPIE LOKALNEJ

- 22.05.2013r., "Kabała. Główne pojęcia i koncepcje"

- 15.12.2015r., "Problem (nie)śmiertelności duszy w judaizmie"  

 

AKTYWNOŚĆ W KOLE NAUKOWYM DOKTORANTÓW FILOZOFII

- 11.03.2014r., "Bóg mistyków żydowskich. Kataphatikós czy apophatikós?"

- 09.06.2015r., „Idealizm immanentny jako implicytne stanowisko epistemologiczne nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch”

- 16.12.2015r., "Panteizm jako współczesna forma duchowości"  

 

 

We have 11 guests and no members online