FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15
Philosophical Aspects of Origin 2018, vol. 15


Krzysztof J. Kilian

Argumenty przeciwko naturalizmowi jako epistemicznemu układowi odniesienia

(Arguments against Naturalism as an Epistemic Framework)

download-ikona

Streszczenie:

Artykuł bada ważniejsze argumenty przeciwko naturalizmowi metodologicznemu. Argumenty te mają stanowić podstawę do uzasadnienia następujących tez. Naturalizm metodologiczny: źle wpływa na rozwój wiedzy; utrudnia współzawodnictwo w nauce; jest tylko częścią określonej tradycji, która została zabsolutyzowana; jest wyłącznie prowizoryczną zasadą; jest arbitralną i szkodliwą regułą; jest podejściem irracjonalnym; jest złą filozofią; jest ujęciem przyjmowanym bezkrytycznie. Większość antynaturalistycznych argumentów nie jest przekonująca. Jednak kilka z nich można uznać za zasadne.

Summary:

This paper investigates the potentially plausible arguments that may be leveled against methodological naturalism. These are used to justify the following claims with regard to the latter: that it badly affects the development of knowledge, hinders competition in science, has elevated a mere part of one specific tradition to an absolute status, is only a provisory principle, is arbitrary and harmful as a principle, is irrational as an approach, amounts to bad philosophy, and involves uncritical acceptance. Most of these antinaturalistic arguments do not turn out to be convincing, but a few can be considered well-founded.

Słowa kluczowe: epistemiczne układy odniesienia, naturalizm metodologiczny, decyzje metodologiczne, anarchizm epistemologiczny, antynaturalizm.

Keywords: epistemic frameworks, methodological naturalism, methodological decisions, epistemological anarchism, antinaturalism.

Data wstawienia tekstu na stronę: 28 stycznia 2019 r.

Published on webpage: 28 January 2019.

We have 20 guests and no members online