FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Filozoficzne Aspekty Genezy 2018, t. 15
Philosophical Aspects of Origin 2018, vol. 15


Sy Garte

Nowe idee w biologii ewolucyjnej: od NDMS do EES

(New Ideas in Evolutionary Biology: From NDMS to EES)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego / Translated from English by: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Oryginał / Original: Sy Garte, New Ideas in Evolutionary Biology: From NDMS to EES, Perspectives on Science and Christian Faith 2016, vol. 68, no. 1, s. 3-11.

Streszczenie:

Nowoczesna synteza neodarwinowska (NDMS — neo-Darwinian modern synthesis) przez kilkadziesiąt lat stanowiła podstawę teorii ewolucji. Okazało się jednak, że NDMS ma swoje ograniczenia, a jej ustalenia są nieaktualne w odniesieniu do różnych obszarów badań biologicznych. Nowa, rozszerzona synteza ewolucyjna (EES — extended evolutionary synthesis), uwzględniająca bardziej złożone interakcje między genomami, komórkami a środowiskiem, umożliwia ponowną ocenę wielu założeń NDMS. Do standardowego paradygmatu zakładającego, że głównym mechanizmem zmienności biologicznej jest powolna kumulacja losowych mutacji punktowych, należy teraz dołączyć nowe dane oraz koncepcje symbiozy, duplikacji genu, horyzontalnego transferu genów, retrotranspozycji, epigenetycznych sieci kontrolnych, tworzenia nisz, mutacji warunkowanych środowiskowo i wielkoskalowej reinżynierii genomu w odpowiedzi na bodźce środowiskowe. Otwarcie myśli ewolucjonistycznej na szersze i bardziej ekscytujące spojrzenie na wielką teorię Darwina może nieść konsekwencje dla wiary chrześcijańskiej.

Summary:

The neo-Darwinian modern synthesis (NDMS) has been the bedrock of evolutionary theory for many decades. But the NDMS has proven limited and out of date with respect to several areas of biological research. A new extended evolutionary synthesis (EES), which takes into account more complex interactions between genomes, the cell and the environment, allows for a reexamination of many of the assumptions of the NDMS. To the standard paradigm of slow accumulation of random point mutations as the major mechanism of biological variation must now be added new data and concepts of symbiosis, gene duplication, horizontal gene transfer, retrotransposition, epigenetic control networks, niche construction, stress-directed mutations, and large-scale reengineering of the genome in response to environmental stimuli. There may be implications for Christian faith in this opening of evolutionary theory to a broader and more exciting view of Darwin’s great theory.

Słowa kluczowe: nowoczesna synteza neodarwinowska, rozszerzona synteza ewolucyjna, naturalna inżynieria genetyczna, mutacje warunkowane środowiskowo, ewolucyjna biologia rozwoju, sieci regulatorowe genów, konwergencja, tworzenie nisz, teleologia, teleonomia.

Keywords: neo-Darwinian modern synthesis, extended evolutionary synthesis, natural genetic engineering, stress-directed mutations, evo devo, gene regulatory networks, convergence, niche construction, teleology, teleonomy.

Data wstawienia tekstu na stronę: 20 listopada 2018 r.

Published on webpage: 20 November 2018.

We have 6 guests and no members online